Den glemte avhandling : «Trygve J.B. Hoff: Økonomisk kalkulasjon i socialistiske samfund»

Trygve J. B. Hoffs doktoravhandling ble med heder forsvart for et fullsatt auditorium i 1939. Med mye positiv omtale og publisitet, skulle man tro at boken villle bli flittig brukt av norske økonomer. Det ble den imidlertid ikke. Dette skyldes etter vår oppfatning at professor Ragnar Frisch var sterkt uenig med Hoff både når det gjaldt politikk og metode.

Tore Jørgen Hanisch(2)

Arild Sæther(3)

Sammendrag

I 1938 utgav Aschehougs forlag Trygve Hoffs bok Økonomisk kalkulasjon i socialistiske samfund. Spørsmålet som tas opp i boken, er hvorvidt det er mulig å skaffe til veie de nødvendige data for rasjonell økonomisk kalkulasjon i en sosialistisk økonomi. Hoff foretar først en grundig gjennomgåelse av den tidligere debatten om emnet og gir så en omhyggelig vurdering av de fremsatte forslag for å etablere et sett kalkulasjonspriser. Han konkluderer med at forslagene ikke lar seg gjennomføre i praksis. Boken fikk rosende anmeldelser i et stort antall aviser og i flere tidsskrifter, deriblant Economic Journal og American Economic Review. Forlagsrettighetene til en fransk og engelsk utgave ble solgt i 1939. På oppfordring fra professor Ragnar Frisch ble boken innsendt for vurdering for doktorgraden. Den ble med heder forsvart for et fullsatt auditorium i november 1939. Med den positive omtale og den gode publisitet, skulle meget tale for at boken ville bli flittig brukt av norske økonomer. Dette skjedde imidlertid ikke. Det skyldes etter vår oppfatning at Frisch var sterkt uenig med Hoff både når det gjaldt politikk og metode. Han mente at den frie markedsøkonomien som Hoff anbefalte hadde spilt fallitt i mellomkrigs- tiden. Dessuten var han overbevist om at moderne økonomisk vitenskap burde formuleres matematisk. Hoffs hovedkonklusjon om at økonomisk kalkulasjon er svært vanskelig å gjennomføre i sosialistiske samfunn klarte han vel egentlig aldri å ta inn over seg.

Innledning

Høsten 1938 utgav Aschehougs forlag boken Økonomisk kalkulasjon i socialistiske samfund. Forfatteren Trygve Hoff (1895–1982) var godt kjent i det økonomiske miljøet i Norge. Han ble uteksaminert som statsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1916. Deretter studerte han bank-og finansvirksomhet både i Frankrike og USA. Fra 1923 til 1927 var han finansmedarbeider i Dagbladet hvor han under pseudonymet Investor skrev ukentlige kommentarer om økonomiske spørsmål. Han engasjerte seg blant annet sterkt mot paripolitikken. Fra 1924 ledet han sitt eget firma, som han kalte «Foretnings-økonomisk forskning». I 1935 ble han redaktør av Farmand, som han utviklet til det mest utbredte økonomiske tidsskrift i Norge. Her kjempet han med entusiasme mot tidens nye økonomiske reguleringer og for intellektuell frihet og demokrati. For Hoff var det kommunis-tiske Sovjet og det nazistiske Tyskland to uhyrlige systemer som måtte bekjempes med alle demokratiske krefter.
Navnene på kommunistenes avis Friheten og nazistenes Fritt Folk betraktet han som en hån mot demokratiet. Farmand ble kort tid etter den tyske okkupasjonen forbudt av Reichskommissar Terboven «für immer» på grunn av Hoffs provokatoriske anti-nazistiske artikler. Etter krigen fortsatte Hoff sin kamp for et liberalistisk samfunn og en fri markedsøkonomi. Dette gjorde han gjennom boken Fred og Fremtid som utkom like etter krigen og i sitt virke som redaktør.

Hoffs bok om økonomisk kalkulasjon under sosialismen vakte betydelig oppsikt. Den ble anmeldt i et stort antall ikke-sosialistiske aviser hvor den ble gitt svært positive anmeldelser og en særdeles negativ anmeldelse i tidsskriftet Det 20de århundre – Mot dag. Otto Luihn skrev at boken var et utslag av en ung, ivrig, borgerlig sosialøkonoms altfor selvbevisste skrivekløe. Og når slike unge og slett ikke «usympatiske entusiaster» skulle forsøke å løse de vanskelige sosialistiske problemer ved hjelp av den smule økonomisk borgerlig viten som læres ved vårt universitet, da kan det ikke bli annet enn tøv.4 Viktigere enn dette var at den ble gitt svært gode anmeldelser i internasjonale tidsskrifter også av politiske motstandere.

Debatten om sosialismens gjennomførbarhet

Det er ingen overdrivelse å si at den russiske revolusjon i 1917 sjokkerte den vestlige verden. Sosialisme og klassekamp fremsto nå som en konkret og alvorlig trussel. Riktignok utviklet ikke revolusjonen seg helt etter den marxistiske oppskriften, og sosialismens interne kritikere kunne hevde at revolusjonen kom på feil måte og på feil sted. Russland skulle ut fra kjente teoretiske kriterier ennå ikke være modent for revolusjonen, og den «burde» i stedet ha kommet i et mer utviklet kapitalistisk land, f eks Tyskland. Helt uavhengig av teoretisk ståsted var revolusjonen en realitet som vanskelig kunne overses. «Det lysner broder det lysner i øst», sang man i den norske arbeiderbevegelsen. Det norske arbeiderparti meldte seg i 1919 inn i den nystiftede internasjonale kommunistiske bevegelsen Komintern.

Revolusjonen kom altså ikke i Tyskland, men det var ikke så meget om å gjøre. Både i Tyskland og i Østerrike sto revolusjonære sosialistiske bevegelser sterkt etter nederlag og politisk sammenbrudd under første verdenskrig. Dette var bakgrunnen for at østerrikeren Ludwig von Mises startet en motoffensiv mot sosialisme og planøkonomi. I 1920 publiserte Mises sin artikkel «Die Wirthschaftsrechnung im socialistischen Geheimwesen» i tidsskriftet Archiv für Sozialwissenschaften.5 Tesen til Mises var at sosialisme er uforenlig med rasjonell økonomisk atferd. Systemet ville aldri kunne fungere tilfredsstillende fordi det manglet et marked for kapitalvarer. Uten noe marked kunne det heller ikke være noen pris for slike varer. Dermed vil rasjonell økonomisk kalkyle og effektiv organisering av produksjonen bli umulig. Slike priser kunne ifølge Mises bare oppnås i en markedsøkonomi. Uavhengig av ham, hevdet tyskeren Max Weber i Grundriss der Sozialökonomi (1922) at rasjonell kalkulasjon ikke er mulig i et fullstendig sosialistisk samfunn. Mises’ posisjon ble støttet av hans student og kollega Friedrich August von Hayek og den britiske økonomen Lionel Robbins.

Dette spørsmål var tidligere tatt opp av den italienske økonom Enrico Barone (1859– 1924). I en artikkel fra 1908 hevdet han at en sosialistisk, og mer generelt en kollektivistisk økonomi, kunne nå samme grad av effektivitet som en desentralisert markedsøkonomi. Dette kunne gjøres ved å benytte et system av simultane ligninger basert på produktfunksjoner og nyttefunksjoner, som beskrev sammenhengene mellom de individuelle aktørene i systemet. Ved å løse dette ligningssystemet, ville det være mulig å beregne likevektsprisene i en sosialistisk økonomi, og dermed gjøre det mulig å foreta en rasjonell allokering av ressursene.

Hayek og Robbins var ikke uvitende om dette, men understreket at en slik løsning ville være helt umulig å gjennomføre i praksis. (Hayek red. 1935) Man ville ikke kunne frem-skaffe den nødvendige informasjon om produkt- og nyttefunksjoner, og løsningen av ligningssystemet ville knapt være mulig å gjennomføre innenfor rammen av et menneskes levetid.

I en tale til American Economic Association i 1928 hevdet Fred M. Taylor at det var mulig å finne disse prisene ved hjelp av en metode basert på prøving og feiling. (Taylor 1929) I en artikkel i Economic Journal i 1933 kalt «Price formation in a Socialist Community» presenterte den britiske sosialistiske økonomen Henry. D. Dickinson en modell hvor forbruksgoder var privat eiendom og ble omsatt i et marked av selvstendige statlige bedrifter som var egne regnskapsenheter.6 Staten eide naturresursene og produksjonsmidlene for øvrig. Etterspørselskurvene for forbruksvarer kunne bestemmes ved god tilnærming ved systematisk å endre prisene. Han forutsatte at produksjonsmidlene ble solgt av statlige bedrifter til andre selvstendige statlige bedrifter. Dermed kunne også etterspørselen etter slike varer etableres ved omsetning i et faktisk marked. Tilsvarende for tilbudskurvene. Når systemet var vel etablert, ville prosessen antagelig bli overflødig, og prisene ville kunne bestemmes ved en matematisk simuleringsmodell.

Flere sosialistiske økonomer, deriblant Abba Lerner, Evan Frank M. Durbin og Oscar Lange, bygde videre på ideene til Taylor og Dickinson. Lange berømmet Mises arbeid og erkjente at han hadde delvis rett. Uten priser var det ikke mulig å foreta rasjonell kalkulasjon og dermed var det heller ikke mulig å ha en rasjonell økonomi basert på planlegging. Dette problemet kunne imidlertid løses ved å innføre en såkalt ’sosialistisk markeds økonomi’, med ordinære markeder og markedspriser for forbruksvarer og ’parametriske priser’ eller ’kvasi markeder’ for produksjonsmidlene. (Lange & Taylor 1935)

På dette grunnlag brøt det ut en intens debatt. Lange som var både marxist og ny-klassisk økonom, kom til å spille en særlig viktig rolle. Ved hjelp av ny-klassisk analyse, som marxistene normalt avviste som «borgerlig», klarte han til en viss grad å tvinge Hayek over på defensiven. Denne debatten hadde ifølge Dickinson (1940) nesten gått i stå da Trygve Hoff utgav boken om økonomisk kalkulasjon i sosialistiske samfunn. Ifølge en svært vanlig oppfatning var debatten avgjort i Langes favør.

Trygve Hoffs bidrag til debatten

Hoff stiller altså spørsmålet om det er mulig å skaffe til veie de nødvendige data for rasjonell økonomisk kalkulasjon i en sosialistisk økonomi. I forordet skrev han at det burde være mulig å foreta en vitenskapelig analyse av dette spørsmålet uavhengig av hvilken politisk oppfatning man hadde.
Han hevdet likevel at deltakerne i debatten burde gjøre rede for sitt politiske ståsted. Selv hadde han opprinnelig hatt sympati for sosialistiske idealer, men denne sympati hadde gradvis veket plassen for en voksende skepsis.

For å kunne handle rasjonelt, understreker Hoff, må både den enkelte bedrift og samfunnet ha oversikt over hva alle de ulike handlingsalternativer koster. Uten en slik oversikt vil man ikke kunne vite om man handler i sam-svar med de oppstilte mål, og om man når det beste resultat i forhold til innsatsen. Bedriftslederne må vite hva de enkelte innsatsfaktorene koster for å kunne beregne kostnadene til det ferdige produktet. Dette gjelder enhver produksjon og ethvert samfunn. Så langt ser det ut til alle deltakerne i debatten er rimelig enige. Men så kommer det springende punkt: Kan de nødvendige data for en slik økonomisk kalkulasjon skaffes i et sosialistisk samfunn?

Hoff definerer sosialisme som «et samfund hvor den private eiendomsrett til produksjonsmidlene er opphevet og hvor det foretningsmessige initiativ ligger hos central- ledelsen som alene dirigerer næringslivet». (Hoff 1938 s, 20). Han forutsetter at dette samfunn er helt selvforsørgende for å unngå at en eventuell forbindelse med kapitalistiske samfunn skal virke forstyrrende inn på analysen. Videre forutsetter han at individene i det sosialistiske samfunn har forskjellige anlegg, evner og smak, men at det ikke finnes noen egoistisk-individualistisk innstilling. Den siste forutsetningen gjøres fordi flere sosialistiske forfattere anser dette som en betingelse for at sosialismen skal kunne gjennomføres.

Til slutt forutsetter han at det i dette samfunnet til enhver tid eksisterer en viss begrenset mengde med ressurser, og at formålet med produksjonen er å nytte disse ressursene slik at de gir størst mulig behovstilfredsstillelse. Han presiserer at man må ha klart for seg hvilket formål et samfunn har for den økonomiske virksomheten. Uten et slikt formål vil kalkulasjonen kunne fremtre som temmelig meningsløs. Hvis målet er størst mulig tilfredsstillelse av innbyggernes behov slik de selv oppfatter dem, blir det en primær oppgave for sentralledelsen å ha korrekte data for disse behov eller preferanser. Hoff påpeker at det i sosialistiske samfunn byr på særlige vanskeligheter å skaffe seg slike data. Dette gjelder selv om forbrukerne kan anvende sin kjøpekraft (i form av forbruksanvisninger) til fritt valg av ulike varer og tjenester.

Ledelsen må samtidig forsøke å skaffe data for hva det koster å produsere de ulike varer og tjenester. Omkostningene vil avhenge av verdien på produksjonsmidlene som det altså ikke er noe marked for i et sosialistisk samfunn. Dette fremtrer som et spesielt problem. Til slutt må produksjonskostnadene kunne sammenstilles med dataene for forbrukernes preferanser i et helhetlig kalkulasjons-system slik at man kan få en anvisning på hvordan samfunnets begrensede ressurser bør brukes.

Hoff undersøker først en del av de omkostningselementer som ledelsen må kalkulere med. Han påviser at det også i sosialistiske samfunn må regnes med slike faktorer som risiko, amortisasjon, grunnrente og kapital-rente (selv om ikke renter betales) dersom det skal være mulig å utnytte ressursene rasjonelt. Han påpeker videre at disse omkostninger bare kan beregnes tilfredsstillende ved hjelp av priser på produksjonsmidlene. Det er imidlertid også en mer fundamental grunn til å skaffe seg slike priser: Uten priser vil centralledelsen mangle anvisning på hvorledes og i hvilke kombinasjoner de forskjellige produksjonsmidler skal gis den økonomisk beste anvendelse.. Uten priser på produksjonsmidler vil centralledelsen ikke ha data til bedømmelse om innsatsen og offeret er større eller mindre enn resultatet. Uten priser på produksjonsmidler er kalkulasjon umulig og uten
kalkulasjon vil rasjonell ledelse og rasjonell bruk av samfunnets ressurser være utelukket.» (Hoff 1938 s.185)

Det sentrale spørsmålet er altså om det kan fremskaffes priser eller vurderingskoeffisienter som på en god måte kan erstatte prisene i en markedsøkonomi. Dersom det skulle være mulig, ville kalkulasjonsproblemet være løst. Hoff foretar en grundig vurdering av de forslag som har vært framsatt og kommer til at han ikke kan godta noen av dem. Han fremhever at «Den nu dominerende gruppe [av debattanter] mener at kalkulasjonsproblemet bare kan løses i socialistiske samfund, hvis de tillater konkurranseforhold i likhet med dem man finner i privatøkonomiske samfund Dette innebæ-rer den bemerkelsesverdige innrømmelse at hel socialisme (med planledelse) ikke lar seg forene med økonomisk kalkulasjon.» (Hoff 1938 s.272)

Hoff forkaster også Lange – Taylors ’prøving og feiling’ som upraktiske og naive forsøk på å finne priser som markedet kan klare på en langt mer effektiv måte. Han understreker nødvendigheten av at alle priser i en økonomi må tilpasse seg simultant for at det skal være mulig å nå den generelle likevektsløsningen som Lange hadde som mål. Selv om slike «Lange-priser» mot formodning kunne beregnes, påpeker Hoff de mange problemer som oppstår dersom en sentral planleggingsøkonomi skal være effektiv. For å kunne foreta rasjonelle beslutninger om produksjon av ulike varer vil myndighetene bli nødt til å beregne verdier for profitt, rente, grunnrente og avskrivning uten hjelp av markeder.

Han kritiserer sosialistene for å basere sine planer på helt urealistiske forutsetninger som gjør modellene lite egnet til å løse de problemer de er konstruert til å løse. Han påpeker modellenes avhengighet av statisk likevekt når verden er dynamisk og understreker at sosialistenes har forsømt å analysere problemet om hvordan informasjon om de økonomiske størrelsene blir oppnådd og overført gjennom økonomien. Følgelig konkluderer han som Mises og Hayek, at sosialistenes «tankekonstruksjoner» for å få en planøkonomi til å fungere likeså effektivt som en markedsøkonomi er dømt til å feile. Han gjør imidlertid dette på et bredere og mer konkret grunnlag. Han gjennomgår herunder de mange spesifikke og til dels oppfinnsomme forslag som sosialismens tilhengere hadde kommet med for å imøtegå Mises innvendinger. Det er verd å merke seg at Hoff tar disse forsøk på alvor, og på denne bakgrunn høster han ros også fra politiske motstandere.

Hoff avslutter sin analyse med å påpeke at sosialistiske samfunn selvsagt kan eksistere, selv om de ikke kan foreta rasjonelle økonomiske kalkyler. Sosialistiske samfunn kan med «ingeniørdyktighet» og tilgjengelige ressurser bygge kraftverk, fabrikker og verksteder og produsere forbruksvarer. Det er heller ikke noe i veien for at bedriftene i et slikt samfunn ved hjelp av tvang eller ved å gi dem belønning kan drives med «teknisk dyktighet». Et sosialistisk samfunn som mangler industri av forskjellig slag kan gå i gang med å produsere nær sagt hva som helst. De kan også produsere produkter som blir betraktet som nyttige av innbyggerne i samfunnet. Spørsmålet er om de kan drives økonomisk effektivt og for å oppnå dette «kreves et vurderingsapparat, et apparat med priser og omkostninger» og det er på dette punkt at det gjør sig særegne vanskeligheter gjeldende for socialistiske samfund.» (Hoff 1938 s.277) Han mener slett ikke at sosialisme er umulig, men at systemet bare kan eksistere på et lavere produksjons- og forbruksnivå fordi viktige alternative kostnader vil mangle i analysen.

Boken som ble doktoravhandling

Boken vakte som nevnt betydelig oppsikt. Den ble også lagt merke til i utlandet og anmeldt i flere tidsskrifter, deriblant American Economic Review 19397, Weltwirtschafliches Archiv 19398 og Economic Journal 1940(9). Forlagsrettene ble solgt til det franske forlaget Librairie de Medices, Paris, og det engelske forlag William Hodge & Co., Ltd. London. Tidens Tegn skrev «At en norsk teoretisk økonomisk bok allerede noen få måneder efter at den norske utgave er kommet blir oversatt til de to verdenssprog er en begivenhet av rang og hører til sjeldenhetene, hvis det overhodet, har fore-kommet før».10 På grunn av krigen ble det ikke noe av den franske oversettelsen og den engelske kom først i 1949.

Trygve Hoff selv satte nok særlig pris på et brev han mottok fra professor Ragnar Frisch. Frisch var blitt utnevnt til professor ved Socialøkonomisk Institutt allerede i 1931 og Hoff hadde siden 1935 brevvekslet med Frisch. Umiddelbart etter at boken kom ut hadde Frisch fått tilsendt et eksemplar. Han kvitterte med brevet hvor han konkluderte: «Selv om jeg ikke kan garantere at jeg ikke senere med nøiere lesning vil finne meget å kritisere, må det foreløpige hovedinntrykk være meget behagelig. Jeg hadde lyst til å la Dem vite det med en gang. Jeg synes De burde innlevere den som doktoravhandling».(11)

Oppfordringen ble fulgt og Hoff forsvarte avhandlingen for et fullsatt auditorium den 25.november 1939. Frisch var opponent sammen med professor Wilhelm Keilhau. I tillegg var Norges Banks direktør Gunnar Jahn medlem av vurderingskomiteen. Dekanen for det Juridiske Fakultet professor Grundt presiderte over debatten. I henhold til referatene i Tidens Tegn og Aftenposten dominerte Frisch i en slik grad at professor Keilhau til slutt viftet med sitt gullur for å få ham til å stoppe. Ingen av vurderingskomiteens medlemmer var i tvil om at Hoffs avhandling tilfredsstilte kravene til doktorgrad.

Hoff hadde altså produsert et arbeid av internasjonalt format som i høy grad engasjerte. Henry Dickinson sa i en overstrømmende anmeldelse i Economic Journal i 1940 at det var et sterkt behov for «a comprehensive survey and a judicial summing-up.».12 Hoff hadde foretatt en kritisk gjennomgang av praktisk talt alt som var blitt skrevet om emnet på tysk og engelsk «on a very high level of theoretical competence». Dickinson konkluderte slik: «He gives great attention to the arguments with which he disagrees and, if it is impossible always to accept his views, it must be admitted that it is a pleasure to read such a scholarly, clear and patient exposition» Den planlagte engelske oversettelsen skulle i henhold til Tidens Tegn gjennomgås av ingen annen enn F. A. Hayek.

Hoff hadde altså på norsk levert et viktig arbeid på høyt internasjonalt nivå. Han hadde foretatt en betydningsfull oppsummering av debatten som vakte stor anerkjennelse hos politiske motstandere. Han hadde i sin kritikk av deres argumenter gjennomgått dem med en slik presisjon og saklighet at de kunne nikke anerkjennende til analysen selv om de var uenig i konklusjonen. Han hadde levert et arbeid som kunne blitt et internasjonalt standardverk og som etter vår mening burde blitt det i Norge. Dette ble stadfestet av Don Lavoie i 1985: «To date, the best overall summary in English of the debate from this alternative perspective is Hoff » (1985: 20).

Den engelske utgaven, Hoff (1949), kom som følge av krigen først ut i 1949 og fikk da nesten ingen omtale verken i Norge eller i utlandet. I 1981 utkom en ny utgave i USA med en innledning av Karen Vaughn (1981).

Hvordan kunne avhandlingen bli glemt?

Med den positive omtale og store publisitet som Hoffs avhandling fikk, skulle meget ligge til rette for at dette arbeidet ville bli flittig brukt av norske økonomer både i deres forskning og undervisning. Dette skjedde ikke. Krigen og den tyske okkupasjonen hadde nok en viktig del av skylden, men dette er neppe hele forklaringen.

Til tross for at det var Ragnar Frisch som hadde støttet Hoff i hans arbeid med avhandlingen, er det rimelig klart at verken form, innhold eller konklusjon passet særlig godt i forhold til de planer Frisch hadde for Sosialø-konomisk Institutt etter krigen. Frisch var allerede på slutten av 1920-årene kommet frem til at sosialøkonomien burde formuleres i et matematisk språk. Etter hans oppfatning hadde den «verbalisme» som Hoff representerte slett ikke fremtiden for seg. Moderne økonomi skulle formuleres matematisk, og derfor kunne boken vanskelig tas på alvor.13 Samtidig var Frisch enig i Oscar Langes syn om at i generell likevekt kunne enhver frikonkurranseløsning også nåes ved en sentralstyrt økonomi og vice versa. Dette skulle siden inngå som en sentral del av velferdsteorien. Men det var nett-opp denne påstanden som Hayek og Hoff aldri var villig til å akseptere både på grunn av insentivproblemet og informasjonsproblemet.

Sist, men ikke minst, var Frisch meget skeptisk til den frie eller desentraliserte markedsøkonomien som Hoff anbefalte. Den hadde, slik Frisch så det, brutt sammen under krisene i mellomkrigstiden, og fordelene ved økonomisk planlegging som alternativ eller supplement til markedets lunefulle innfall kunne dermed synes temmelig innlysende. Det var slik sett unødvendig å fremheve alternative oppfatninger.

For å undersøke i hvilken grad studenter ved Sosialøkonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo i tidsrommet 1945–1985 kjente til Trygve Hoff og hans avhandling foretok vi en rask spørreundersøkelse.14 Alle de spurte kjente navnet Trygve Hoff og med ett unntak knyttet alle ham til redaktørstolen i tidsskriftet Farmand. De fleste visste også at Hoff var dr. philos, men ingen visste hva hans avhandling hadde som hovedtema eller at den var skrevet innen faget samfunnsøkonomi. Ingen kunne huske at det noen gang hadde blitt vist til Hoffs arbeid under forelesningene.

Denne påfallende mangel på oppmerksomhet overfor et såpass betydelig verk skyldes i stor grad uenighet om metode, men den skyldes også politisk uenighet. Frisch og Hoff hadde helt motstridende syn på årsakene til den økonomiske krisen i mellomkrigstiden og ikke minst i holdningen til planøkonomien Dette går helt klart fram av en langvarig brev-veksling mellom dem fra 1935 til 1964. I et brev til Hoff av 10.11 1941 oppsummerer Frisch sitt syn på følgende måte:

Personlig tror jeg at vi går inn i en periode hvor mer utviklete former for næringsregulering vil tvinge seg fram. De er uunngåelige og jeg mener riktige mottrekk mot de misforhold som hadde dannet seg. De groteske utslag vi hadde i 30-årenes depresjonsperiode: bevisst vareødeleggelse, permanent
arbeidsløshet og stillestående maskiner i en verden som led nød. De skyldtes nemlig etter min mening for en vesentlig del visse individualistiske trekk i de økonomiske system vi hadde.»(15)

Professor Frischs beundring for den økonomiske planleggingen i Sovjetunionen er vel kjent og blir stadfestet i et brev til Hoff så sent som sommeren 1958: «Den depresjon som USA og delvis de vestlige land for tiden gjennomgår er, etter min mening, et nytt bevis for den tekniske underlegenhet ved et meget fritt næringsliv. Det er grotesk at en i USA nå er sjeleglad over at nasjonalproduktet ikke direkte synker, mens Sovjetsamveldet har en sikker og konjunkturløs vekst på 7 a 8 pct. pr. år.»

Frisch var en stor beundrer av den sovjetiske planøkonomien, og kunne ikke være enig med Hoffs anbefalinger om en fri og desentralisert markedsøkonomi.

Frisch var altså overbevist om at den økonomiske veksten var vesentlig større i øst enn i vest. Senere er det blitt rimelig klart at den faktiske veksten i Sovjet var atskillig lavere enn de offisielle tallene ga uttrykk for, og at produksjonen av essensielle forbruksvarer som mat og klær var svært lite å skryte av.

Diskusjonen mellom dem om hvilket økonomisk system som var det mest effektive, fortsatte også på 1960-tallet. I det siste brevet fra Frisch til Hoff fra 1964 erkjenner Frisch at Norge ikke har fått så mye igjen fra våre store investeringer som vi burde, men dette er ikke planøkonomiens feil:

«Min konklusjon av dette er ikke at en rasjonell form for økonomisk planlegging er frikonkurransen underlegen. Det er en mengde problemer som frikonkurransesystemet aldri vil kunne løse og som bare kan løses gjennom en rasjonell form for økonomisk planlegging.»

Han gir «regjeringens udugelighet» skylden og det faktum at den går inn for «en ytterst naiv og fantasiløs form for økonomisk planlegging».

Professor Leif Johansen (1930–1982) tok over om bestyrer for Sosialøkonomisk Institutt etter Frisch og var som sin mentor overbevist om at planøkonomi var vesentlig bedre enn en såkalt fri markedsøkonomi. Han var en beundrer av Sovjetunionen og den økonomiske planlegging som foregikk der og hadde nok en viss følelsesmessig tilknytning til dette systemet. I senere år av sitt liv skrev han imidlertid artikler hvor han noe klarere presenterte fordelene ved en markedsøkonomi og problemene ved en sentralisert planlegging. (Johansen 1983)

Johansen var et fint og høyt respektert menneske og som fagmann var han åpenbart noe helt utenom det vanlige. På denne bakgrunn vakte det en viss oppsikt at han valgte å bli stående i Norges kommunistiske parti også etter at viktige deler av partiet var gått over i SV. NKP var i hele denne perioden sterkt knyttet til Sovjet. Johansen forsøkte aldri å indoktrinere sine studenter, formen var høyst nøktern og saklig, men han fremhevet sjelden forfattere med en mer kritisk holdning til sosialismen som f eks vår egen Trygve Hoff.

Virkningen av at avhandlingen ble glemt

Til dels som en konsekvens av dette kom den norske økonomiske politikken i årene etter andre verdenskrig til å bygge på stikk motsatte prinsipper av dem Hoff hadde anbefalt. Regjeringen forsøkte ikke å bruke markedsprisene som grunnlag for kalkyle og ressursallokering. Markedet som informasjonssystem ble nær-mest avskaffet i og med at prisene ble forsøkt låst fast på nivået som gjaldt ved krigens slutt.

Man gjorde dermed heller ikke noe forsøk på å finne fram til likevektspriser ved prøving og feiling slik Lange og Taylor hadde anbefalt. Myndighetene forsøkte i stedet å fordele ressursene ved direkte reguleringer. Frisch støttet denne politikken og den ble for en stor del gjennomført av hans egne elever.

Samme dag som tyskerne kapitulerte ved-tok Nygaardvold-regjeringen i London, ved provisorisk anordning av 8. mai 1945, en serie viktige bestemmelser, senere kalt «Lex Thagaard» etter opphavsmannen Wilhelm Thagaard. Anordningen formaliserte og utvidet myndighetenes kontroll over produksjon og handel, og den økonomiske handlefriheten ble dermed ytterligere innskrenket på selve frigjø-ringsdagen. Lex Thagaard åpnet for en sterk sentralisering av norsk økonomi og en vidtgå-ende regulering av næringslivet. Etter forslaget fikk Prisdirektoratet, der Thagaard selv var direktør, en svært viktig posisjon i norsk økonomi:

«Den virksomhet som hører under Prisdirektoratet er av den største betydning for gjenreisningen og utbyggingen av næringslivet etter frigjøringen. […] Foruten gjennom den egentlige prisregulering har Prisdirektoratet […] fullmakt til å kontrollere nyetableringer og sette i verk direkte regulering av produksjon og omsetning og andre erhvervsmessige forhold, dels for å motvirke mislige forhold, dels til å fremme en bedre organisasjon av næringslivet. Dette er skjedd i adskillig utstrekning under okkupasjonen, og virksomheten på disse områder vil sikkert bli enda større i den første tid etter frigjøringen, når næringslivet skal tilpasses nye forhold.»

Vi merker her en betydelig tro på egen evne til å styre og en ikke mindre vilje til bruke de nødvendige virkemidler. Beslutninger som tidligere helt selvfølgelig hadde vært overlatt til markedet, skulle nå treffes sentralt av landets myndigheter også i fredstid. Hvorfor fikk vi en så vidtgående fullmaktslovgivning som etter en vanlig oppfatning strider mot sentrale rettsstatsprinsipper? Flere forfattere har forklart dette med å vise til de ekstraordinære forholdene som rådet rett etter krigen. Men Norge hadde allerede et omfattende system for rasjonering og prisregulering, innført av Thagaard selv i 1939. Det fantes dessuten alternativer til detaljregulering. Et land som Belgia hadde avviklet det meste av krigsreguleringene allerede høsten 1944, mens Sverige og Danmark gjorde det mer gradvis. De spesielle forholdene rett etter krigen kan neppe forklare hvorfor Lex Thagaard ble beholdt omtrent uforandret, lenge etter at denne type reguleringer var blitt avskaffet i andre vestlige land.

Hvem vant debatten om sosialismen?

På den internasjonale arena var det som tidligere nevnt østerrikerne Mises og Hayek som ledet an i debatten om sosialismen, og som hevdet at økonomisk kalkulasjon ville være umulig i et sosialistisk samfunn fordi man manglet markedspriser. Som svar på dette kom Lange med sitt forslag om en sosialistisk markedsøkonomi som gjorde et meget godt inntrykk på økonomer flest, enten de var sosialister eller ikke. Hayek kom imidlertid tilbake i en rekke artikler og bøker og påpekte at Langes teori i beste fall kunne fungere i et statisk samfunn hvor kjennskapet til teknologien og menneskenes
behov kunne forutsettes å være kjent. Langes forslag om en sosialistisk markedsøkonomi kunne derfor ikke lykkes i praksis. Argumentasjonen til Hayek og vår egen Hoff synes imidlertid å prelle av som vann på gåsa. Den alminnelige oppfatning etter krigen var at Lange, Dickinson etc. hadde vunnet debatten.

I 1969 publiserte James Buchanan Cost and Choice hvor han utfordret den alminnelige oppfatning blant økonomene om at Lange hadde vunnet kalkulasjonsdebatten. Han hevdet at det i virkeligheten var østerrikerne som hadde vunnet siden de forsto kostnadenes subjektive natur i markert motsetning til markedssosialistene og krediterte Hayek «with providing a methodological basis from which the London School of Economics could flourish.» I 1972 publiserte George Shackle, en tidligere student av Hayek og en stor beundrer av Keynes, en bok om tid og forventninger Epistemics and Economics. Denne boken, som ble et viktig gjennombrudd for subjektiv teori, behandlet østerriksk økonomi med stor respekt, og peker på nye veier for forskning med utgangspunkt i østerriksk økonomi. I 1973 publiserte Israel Kirzner sitt hovedverk Competition and Entrepreneurship og samme år utkom boken Carl Menger and the Austrian School of Economics med John Hicks som redaktør. Disse bøkene stilte ikke bare viktige spørsmål, men medførte at typisk østerrikske temaer ble gjort respekta-ble og stuerene. Da Hayek fikk Nobelprisen i økonomi i 1974, var den østerrikske renessansen et faktum. Hayek var også den vestlige økonom som fikk størst betydning for opposisjonen i Øst-Europa. Et hovedpoeng for Hayek, Hoff og den østerrikske tradisjonen er at kunnskapen er subjektiv, spredt, underforstått eller implisitt og aldri perfekt.

«In the neoclassical paradigm, knowledge is conceptualized as objective with production possibilities, costs and revenues constituting knowable objective constraints given which economic agents make maximum decisions.… According to the Austrian School as it has crystallized today, the economic problem is not, as the neoclassical school maintains, simply a question of how to allocate limited resources with alternative uses to limitless wants; rather, the problem is how subjective, or tacit, knowledge, necessarily fragmented and dispersed, can be socially mobilized.» Adaman og Devine (1997 s. 60)

Berlin-murens fall i 1989 og sammenbruddet i de kommunistiske regimene i Øst-Europa og Sovjetunionen kom rimelig nok til å styrke den østerrikske posisjonen. Det var østerrikerne, med Mises, Hayek og vår egen Trygve Hoff som hadde trukket det lengste strå i debatten om sosialismen. Økonomisk kalkulasjon er svært vanskelig i sosialistiske samfunn.16

Referanser
Adaman, Fikret and Pat Devine (1997): Economic Discovery and Market Socialism., New Left Review 221.

Bakke, Egil (1995): Trygve J. B. Hoff – et hundre års minne, Kronikk i Aftenposten 12.11.

Barone, Enrico (1908): The Ministry of Production in the Collectivist State, Oversatt og trykket i Hayek [Ed.]: Collectivist Economic Planning.

Trond Bergh (1987): Storhetstid , bind 5 av Arbeiderbevegelsens historie, Oslo 1987.

Bergson, Abraham (1948): Socialist Economics i Howard S. Ellis (1948).

Brodersen, Arvid (1975): Forord til Trygve J. B. Hoff: Tanker og Idéer, H. Aschehoug & Co, Oslo.

Buchanan James M. (1969): Cost and choice : an inquiry in economic theor. Markham economics series, Chicago, Ill.

Dickinson, H. D. (1939): The Economics of Socialism,. Oxford University Press, Oxford.

Ellis, Howard S. [Ed.](1948) Survey of Contemporary Economics, Vol I. Blakiston, Philadelphia, Penn.

Furre, B. (1993): Vårt hundreår, Universitets-forlaget, Oslo.

Hayek, F. A. [Ed.](1935): Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of Socialism, George Routledge and Sons, Ltd., London, New edition 1963.

Hayek, F. A. (1935): The nature and History of the Problem, kap. I og The Present State of the Debate, kap. V. i Hayek[Ed.]: Collectivist Economic Planning.

Hayek, F. A. (1940): Socialist Calculation: The Competitive Solution, Economica 7, May 1940. Trykket i Hayek 1948.

Hayek, F. A. (1948): Individualism and Economic Order. University of Chicago Press, London Hicks, John (1973):

Carl Menger and the Austrian School of Economics, Claredon Press, Oxford

Hoff, Trygve J. B. (1938): Økonomisk kalkulasjon i socialistiske samfund. H. Aschehoug & Co , Oslo

Hoff, Trygve J. B. (1945): Fred og Fremtid Liberokratiets vei. H. Aschehoug & Co, Oslo.

Hoff, Trygve J. B. (1949): Economic Calculation in the Socialist Society. Oversatt av M. A. Michael. W. Hodge and Co. Ltd., London Hoff,

Trygve J. B. (1975): Tanker og Idéer . Samlet, redigert og med forord av Arvid Brodersen. H. Aschehoug & Co, Oslo.

Hoff, Trygve J. B. (1981): Economic Calculation in the Socialist Society. Liberty Press, Indianapolis

Lange, Even (1998): Samling om felles mål 1935–1970, Aschehougs norgeshistorie bind 11.

Lange, Oskar & Fred Taylor (1935): Om socialismens økonomiske teori , Finn Blytmanns Forlag, København 1974.

Johansen Leif (1966): Prissystemet i de østeuropeiske land. Statsøkonomisk Tidsskrift.

Johansen Leif (1977): Lecturers on Macroeconomic Planning. Part 1 General Aspects. North-Holland Publishing Co., Amsterdam.

Johansen Leif (1978): Lecturers on Macroeconomic Planning. Part 2 Centralization, Decentralization, Planning under Uncertainty. North-Holland Publishing Co., Amsterdam.

Johansen Leif (1983): Kriser og beslutnings-systemer i samfunnsøkonomien, Universitetsforlaget, Oslo.

Kirzner I. M. (1973): Competition and entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago.

Kirzner, I. M. (1979): The Perils of Regulation: A Market-Process Approach, An LEC Occasional Paper. Law and Economics Center, University of Miami School of Law. Republished as chapter six in Discovery and the Capitalist Process, University of Chicago Press 1985.

Lavoie, Don (1985): National economic planning: What is left?, Ballinger, Cambridge, MA..

Mises, L. (1920): «Economic Calculation in the Socialist Commonwealth». Gjennopptrykket i Hayek (1935).

Mises, L. (1936): Socialism, an economic and sociological analysis. Oversatt av J Kahane fra den tyske utgaven Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus (Jena: Gustav Fischer, 1922) Ny utgave. Liberty Classics Indianapolis, Ind 1981.

Robbins, L. (1934): The Great Depression, London. Books for Libraires, New York 1974.

Shackle, G. (1972): Epistemics and Economics: a critique of economic doctrines, University Press, Cambridge [Eng].

Søilen, E. (2002): Hvorfor gikk det galt? Statens rolle i utviklingen av norsk næringsliv etter 1945. Gyldendal Norske Forlag AS, Oslo.

Nasjonalbiblioteket: Brev veksling mellom Ragnar Frisch og Trygve J. B. Hoff 1935– 1964.

Taylor, F. M. (1929): The Guidance of Production in a Socialist State, American Economic Review Vol. XIX.

Vaughn, K. I. (1981): Introduction to Trygve J. B. Hoff» (1981): Economic Calculation in the Socialist Society.

Vaughn, K. I. (1994): Austrian Economics in America: the migration of a tradition. Cambridge University Press, Cambridge.

Noter
1. En spesiell takk til universitetsbibliotekar Tord Augland, Høgskolen i Agder og arkivar i Aschehoug forlag Anne Margrethe Jensen, som har ytet en stor innsats i å finne fram kildemateriale.

2. Tore Jørgen Hanisch – Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Agder

3. Arild Sæther – Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Agder.

4. Det 20de århundre: Mot dag nr. 7 1938, Oslo, Det norske arbeiderpartis forlag.

5. Oversatt til engelsk i «Economic Calculation in the Socialist Commonwealth» Hayek (1935).

6. Economic Journal, Vol 43, No 170, June 1933, side 237–250.

7. Vol. xxix, no.3 (September).

8. Band 50, Heft 1, Juli.

9. Vol. 50, June – September.

10. Tidens Tegn 14.03 1939. 11 Nasjonalbiblioteket. Brevsamling nr.761B 28.10 1938.

12. Vol 50, June-September, s. .270–274, Review of Hoff (1938).

13. En referee i Økonomisk forum sa dette med rene ord. Et slikt standpunkt er etter vår oppfatning klart urimelig og svært naivt sett fra et vitenskapsteoretisk ståsted.

14. Utvelgelsen av de som ble spurt var mer og mindre tilfeldig, men for å gjøre utvalget mer representativ tok vi kontakt med økonomer som hadde studert i hver femårsperiode.

15. Nasjonalbiblioteket. Brevsamling nr.761B 24.08 1964.

16. En lengre versjon av denne artikkelen er tidligere publisert i History of Economic Thought (nr 2 2003). Vi ville imidlertid gjerne ha den ut på norsk og sendte derfor en ny versjon til Økonomisk forum. Redaksjonen oppfattet artikkelen som «svært kontroversiell» og forlangte «alle polemiske utsagn» fjernet. Vi valgte da i stedet å sende artikkelen til Praktisk økonomi og finans.

Nazistisk boligpolitikk

Opprinnelig publisert på blogg 25.februar 2009

Den italienske fagforeningsloven av 1926 krevde at staten måtte godkjenne fagforeninger som skulle forhandle på vegne av partene i arbeidslivet. Noe av det første nasjonalsosialsistene i Tyskland gjorde når de kom til makten var å oppløse de gamle fagforeningene og stifte Deutsche Arbeitsfront (DAF) som samlet både arbeidsgivere og arbeidstakere. Hensikten var å harmonisere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker innenfor den nasjonalsosialistiske rammen.

Når NS fikk makten i Norge forsøkte de på samme måte å samle og kontrollere fagforeningene. Det ble nedsatt et utvalg, “Østrem utvalget” som skulle lage et utkast til en norsk arbeidetslov. Det inneholdt blandt annet følgende forslag:

c) Skrittvis å ordne de frittstående faglige organisasjoners organisatoriske tilpasning til hovedorganisasjonene for å få enkelte sentralorganisasjoner.

d)Skrittvis å tilstrebe en sentralisering av disse hovedorganisasjonene, med delvis opphevelse av enkelte ledds organisatoriske selvstendighet.

e) Å fremme en ombygging slik at LO’s formann ble leder for hele sentralorganisasjonen

g) Arbeide for indre rasjonalisering og forenkling av hele den faglige organisasjonen gjennom sammenslutning av forbund og organisasjoner til større enheter.

h) Gradvis oppbygging av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene etter ensartede, forenklede linjer og med innpasning av utenforstående organisasjoner, for at organiasjonene kan innpasses naturlig i en korporativ stat.

I tråd med dette ble de mange små fagforbundene i LO slått sammen under krigen. Når krigen sluttet ble den gamle ordningen med mange små fagforbund gjenninført. De nazistiske ideene hadde imidlertidig slått rot og sammenslåingen i større fagforbund ble snart tatt opp igjen. Proseesen kuliminerte i Fellesforbundet i 1980 årene. Den samme utviklingen har vi hatt på arbeidsgiver siden med samling av arbeidsgiverne i NAF.

Arbeidsdirektoratet ble opprettet i juli 1941 for å håndtere alle spørsmål vedrørende arbeidsgiver og arbeidstaker organisasjonene. Direktoratet finnes den dag i dag som en bauta over nazismen i Norge.

The Golden Constant

Opprinnelig publisert på blogg 20.januar 2009

Roy Jastram publiserte i 1977 en undersøkelse der han hadde hadde gjennomgått prisdata for gull og varer i Storbritania og USA gjennom mere enn 400 år for å måle kjøpekraften til gull. Han gikk frem ved å finne prisene for ulike varer i dollar og pund og prisene for gull i dollar og pund for å finne hva gull kunne kjøpe av ulike varer på ulike tidspunkter.

Det oppsiktsvekkende resultatet var at kjøpekraften har vært tilnærmet konstant! Det vil si at en bestemt mengde gull kjøpte omtrent den samme handlekurven i 1560 som i 1970 og altså hele tiden i den mellomliggende periode. En kilo mel ville altså koste omtrent det samme i 1560 og 1970, en grei jakke vil koste omtrent det samme i 1860 og 1950 en grei bil omtrent det samme i 1930 og 1970 osv. ( Sammenlikn dette med prisen på kjente varer som hobbysjokoladen og kroneisen som har blitt omkring 15 doblet på ca 30 år)

Dersom man tenker etter er ikke dette så merkelig allikevel. Flere ting stabiliserer gullprisen:

  • Gull er en råvare som andre råvarer. Det er krevende å utvinne den. Etter som den teknologiske utviklingen har gått fremover har det blitt omtrent like mye lettere å utvikle gull som andre varer.
  • Gull er penger. Når man har fått mye varer for pengene har det blitt interressant for flere å sette i gang med gullutvinning.
    Da øker gullproduksjonen relativt til andre varer og prisene synker. Etter en tid fpr man mye varer for pengene og noen gullprodusenter har valgt vareproduksjon og gullproduksjonen har sunket relativt til andre varer igjen.
  • Gull er ikke forgjengelig, det er edelt og konsumeres ikke. Det betyr at nesten alt gullet som noen sinne er produsert fortsatt finnes. Økning og minsking i gullproduksjonene vil derfor bare langsomt påvirke prisene på gull.

Denne stabiliteten har flere fordeler.

  • Rentene, gebyret for å låne vekke penger, blir lave. Dette fordi lånegiver kun trenger å ta hensyn til kredittrisiko og ikke verdiforringelse som følge av inflasjon av pengene i lånetiden. Rentene blir også stabile. Typisk rente med gull er 3-5% avhengig av utviklingsnivået i økonomien.
  • Gull som valuta gjør internasjonal handel forutsigbar i motsetning til dagens valutasystem der kursene kan svinge voldsomt i løpet av få dager.
  • Man unngår inflasjon, sirkulasjon av gjeld som penger og deflasjon penger som forsvinner. Gull forsvinner ikke.

Gull er på alle måter overlegent dagens tvungne betalingsmidler. Det er nettopp derfor gull er forbudt: For å tvinge folk til å bruke de tvungne statlige monopol pengene. Kostnadene ved dette er altså mange. Lavere økonomisk vekst, mindre handel og stadige finanskriser.

Legaliser gull!

Slik lager bankene penger

Opprinnelig publisert på blogg 22.december 2008

Jeg har tidligere påstått at bankene driver legalisert falskmyntneri. Jeg vil nå forklare hvordan dette skjer.

Vi så i forrige bloggpost at kvitteringer på oppbevaring av gull kunne brukes som penger. La oss nå anta at eieren av hvelvet får en *lys* ide:  «Jeg låner ut pengene mot rente, så tjener jeg noen kroner ekstra!» Han lager derfor ekstra gullkvitteringer og låner den ut mot et løfte om tilbakelevering med renter om en stund. Lånetakeren bruker kvitteringen som betalingsmiddel og vips så har det kommet flere penger i sirkulasjon.

Dette er en svindel som kan sette de opprinnelige eierne av gullet i en vanskelig situasjon. Dersom lånetaker bytter bort kvitteringen og ikke innfrir lånet har den opprinnelige eieren av gullet mistet en del av gullet sitt fordi det er flere kvitteringer en gull. Dess flere kvitteringener hvelveieren utsteder dess mere profitt kan han gjøre, men han utsetter samtidig eierne av gullet for stadig større risiko. Sikkerheten for kvitteringene får i stigende grad over fra å være håndfaste verdier, gull til å bli fagre løfter om fremtidig tilbakebetaling.

Banker i Norge, USA og resten av verden driver i dag sin virksomhet på samme måte som hvelveieren som skriver ut ekstra kvitteringer. Forskjellen er at det i hvelvet ikke er gull men kontanter og at bankene ikke skriver ut kvitteringer men bruker elektroniske kontoer. Pengene på konto gir deg rett til kontanter på samme måte som kvitteringene gir deg rett til gull.

Dersom eieren av et parkeringshus betraktet parkeringene som lån av bilene og drev en utleievirksomhet ble han raskt sperret inne. Bileierene har kun satt bilene til oppbevaring, de har ikke lånt bort bilen.

Når du setter penger på en vanlig konto er det hovedsakelig en oppbevaring. Du rår over pengene og kan når som helst ta dem ut. Allikevel betrakter domstolene innskudd som lånsom gir bankene rett til å drive forretningsvirksomhet med pengene. ( Kun innskudd på kontoer med uttaksbegrensninger har karakter av lån. Men da ser vi også at siden innskyter ikke kan ta ut pengene blir det ingen inflasjon.)

Rettsystemet har legalisert bankene svindel og gitt dem rett til å lage penger rett ut av løse lufta.

Handelskrig

Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv X. Oktober 2010.

Kina og USA er nå i ferd med å komme i handelskrig der målet er en positiv handelsbalanse. Dette er i følge rådende økonomiske teorier gunstig, i realiteten er det motsatt. I handel ønsker partene å bytte mindre verdier mot større verdier hvilket er til partenes fordel. Når handelen skjer over landegrensene blir handelsbalansen negativ. Politikernes inngrep for å bedre handelsbalansen er et angrep på den internasjonale arbeidsdelingen.

Noen eksempler illustrerer poenget:

En handelsmann tar tørrfisk verdt 1 millioner ut av landet til Brasil. Tørrfisken selges med profitt for 1.2 millioner. Handelsmannen kjøper kaffe for sin kapital som han tar hjem og selger for kr 1.4 millioner. Denne transaksjonen har gitt Norge en negativ handelsbalanse 0.4 millioner. Nordmennene sitter nå med kaffe som de verdsetter høyere enn tørrfisk og brasilianerne sitter med tørrfisk de verdsetter høyere enn kaffe. Alle transaksjonene er gjort opp.  Den negative handelsbalansen er fordelaktig.

Dersom derimot handelsmannen kom hjem med kaffe som var mindre verdt enn fisken ville vi ha byttet bort fisk mot mindre verdifull kaffe og sittet fattigere igjen. De eneste som gleder seg over dette er økonomene som beregner positiv handelsbalanse.

Man kan tenke seg et helt øde område som tiltrekker seg investeringer. Området får en kraftig negativ handelsbalanse. Dette er gunstig og ikke skadelig.

Tiltak for å støtte eksportindustrien er skadelige. Dersom eksportbedrifter får problemer med lønnsomheten er det fordelaktig om det legges ned slik at ressursene blir kanalisert til innenlands produksjon.  Dess mer varer som akkumuleres innenlands dess rikere er vi. Varer som importeres gjør oss rikere. Varer som produseres innenlands gjør oss rikere. Varer som sendes ut av landet gjør oss fattigere.

Politikken for å sikre positiv handelsbalanse kan i moderne tid spores til merkantilismen som var det rådende økonomiske tankesett fra 1500-tallet til sent på 1700-tallet. Merkantilismen kan sees på som en form for økonomisk nasjonalisme.

Sentrale forestillinger i merkantilismen er at handel er et nullsum-spill og at verdier består i penger ( og ikke varer). For å sikre flyt av gull inn til landet forsøkte man å tilstrebe en flyt av varer ut av landet. Det kunne være forbud mot utførsel av gull, toll, importforbud av varer som kunne produseres innenlands og eksportsubsidier. Merkantilismen førte til imperialisme der kolonimaktene sikret seg kolonier. Disse var kilde for råvarer og sikret avsetning for industrivarer ved at moderlandet fikk monopol på handel med kolonien. Slike reguleringer var årsaken til den amerikanske uavhengighetskrigen.

Ledet av merkantilistiske ideer involverte myndighetene seg dypt i næringslivet med detaljerte forordninger om hva som skulle produseres hvor, utdeling av handelsprivilegier og opprettelse av monopoler. Mange av krigene i perioden hadde årsak i nasjonenes kamp om handel og kolonier.

Årsaken til merkantilismens fremvekst var statens ønske om inntekter. Skatteinnkrevingen ble lettet gjennom utdeling av handelsprivilegier og generell kontroll av næringslivet. Toll ga gode inntekter og statene kunne beskatte egen eksportindustri men ikke industri i utlandet. Staten så en stor innenlandsk gullbeholdning som en garanti for evnen til å finansiere kriger.

Merkantilismens feilslutninger ble tilbakevist av de klassiske økonomene fra Adam Smith publiserte “Wealth of the nations” i 1776 og teoriene fikk redusert praktisk betydning.  Men fra slutten av 1800 tallet vokste nasjonalismen med nye ideologier og økonomiske teorier frem. Depresjonen på 30-tallet var preget av omfattende handelskrig.

I disse dager er merkantilistiske teorier igjen på moten. Det er viktig at økonomene punkterer disse feilslutningene en gang for alle. Mennesket danner samfunn for å delta i arbeidsdelingen. Arbeidsdeling er selve limet i samfunnet. Når politikerne nå går til angrep på handelen er det et angrep mot vår sivilisasjon.

The Day the Dollar Died

Opprinnelig publisert på blogg 22.mars 2009

USA’s sentralbank lovet den 18.03 at de vil fortsette politikken med å trykke opp penger for å kjøpe statens og bankens gjeld. Dette er ikke noe nytt. Det er derfor vi har tvangspenger, for at staten skal kunne drive med underskudd uten at kostnadene blir synlige i form av skatter.

Grunnlaget for den katastrofale hyperinflasjonen under Weimarreplublikken, ble lagt ved at sedler ble gjort til tvungent betalingsmiddel (dvs at man ikke kunne forlange betaling for varer i gull) i 1910. Siden ble krigen finansert ved låneopptak og ikke ved skatter. Lånene ble betalt med penger rett fra seddelpressen. Etter krigen ble statens enorme utgifter til krigserstatning og subsidier av bl.a. kull og transport dekket inn ved enda mer lån og katastrofen utviklet seg.

USA’s økonomiske situasjon er på mange måter lik WeimarRepublikken. USA har allerede enorme gjeldsforpliktelser og dessuten enorme kostnader til redningspakker og en svulmende velferdstat. Indekking ved skatter er umulig, låneopptak i utlandet er snart umulig. Seddelpressen er eneste alternativ. Lederne av det amerikanske voldsmonopolet viser i ord og handling at de vil fortsette å ødelegge det amerikanske pengesystemet og derved amerikansk økonomi. Dette er svært alvorlig. Vesten har ideologisk og intellektuellt beveget seg mot middelalderen siden ca 1880. Vi har allikevel opplevet økt materiell velstand bygget på forhold som delvis oppretholdelse av opplysningstidens rettstat,  opplysningstidens vitenskap og utdyping av verdenshandelen. Nå ser det ut til at den materielle fremgangen er over. Vi vil fremover bevege oss også materiellt bakover mot middelalderen.

En konsekvens av den intellektuelle bankrott viser seg blandt en gruppe mennesker som omtales som økonomer. Noen av disse mener vi bør reagere på dollarfallet ved å øke hastigheten på vår egen seddelpresse. Konsekvensen av dollarens fall er at det blir billigere å få varer INN i landet, mens det blir dyrere å få dem UT. Dette er for disse menneskene uakseptabelt. VI må for all del bli kvitt varene (mat, råvarer, industriprodukter..) våre slik at vi kan få tak i det stadig mere verdiløse papiret (brenner dårlig, uegnet som tapet osv) som Bernanke trykker opp. Denne politikken kalles merkantilisme. Man kan kanskje forstå at merkantilistene den gangen gull var penger selv om det var misforstått. Det er ikke gull man vil ha det er varer. Men med dagens papirpenger er det 100% uforståelig at noen kan forsvare en slik politikk. Løsningen på alle problemer og det deiligste som finnes er øyensynlig nytrykt glanset papir.

Fremtidsutiktene blir stadig dystrere. Det er klart at USA’s økonomi vil bli kjørt i grøfta de nærmeste årene. Det er også grunn til å frykte at lederne av vårt hjemlige voldsmonopol vil gi gass utfor stupet. Håpet ligger i det amerikanske presidentvalget i 2012. Det finnes en intellektuell opposisjon i USA. USA ble grunnlagt på individuelle menneskerettigheter og frihet. Kan det amerikanske folk virkelig se på at Amerika og vesten går under?

Man bør ha et langsiktig perspektiv på sitt liv. Dersom utviklingen fortsetter vil pengesystemet bryte sammen. Da får man ikke tak i mat og andre nødvendighetsartikler. Under hyperinnflasjonen i Weimar replublikken skjedde det utstrakt salgt av inventar, klokker, smykker o.l. Man bør allerede nå forberede seg ved å skaffe seg omsettlige gjenstander som gullmynter. Et matlager er selvsagt ogsålurt. En jordlapp til dyrking av mat med hensyn på selvforsyning kan redde liv. Man bør også begynne å undersøke ulike freestate alternativer.

Verden har på ingen måte gått under. Men det blir et stadig mer presserende behov for reformer. Sentralbankloven må endres slik at kontrakter i gull overholdes og man må kunne nekte å ta i mot norske penger. Fra et økonomisk synspunkt er staten en stor utgiftspost som må reduseres dramatisk. Det må skje ved at ulike oppgaver som samferdsel, helse, undervisning og pensjoner tas over av private.

Jeg er klar over at dette er mindretallsynspunkter, flertallet styrer og de styrer i grøfta. Flertallet i Norge lever i et demokrati. Mindretallet lever i et fascistisk diktatur. Jeg vil leve alderdommen i materiell trygghet. Jeg vil ikke at barna mine skal leve i fattigdom og anarki eller diktatur. Jeg er hjelpesløst vitne til at den verden jeg elsker i sakte kino går under. Våkn opp! Stans galskapen!

Hvorledes prismekanismen arbeider

Opprinnelig publisert som kapittel 7 i en oversettelsen av «Economics in One Lesson»som ble kalt «Sosialøkonomi er sunn fornuft»(1952),oversatt av Kåre Willoch.

Hele argumentasjonen i denne boken kan summe­res opp i den setning at når vi studerer virkningene av et gitt økonomisk forslag, må vi ikke bare finne rede på de øyeblikkelige virkningene, men også på resultatene på langt sikt; ikke bare følgene i første omgang, men også følgene i senere omganger; og ikke bare virkningene for en eller annen særskilt gruppe, men virkningene for alle. Det følger av dette at det er dumt og vill-ledende å samle oppmerksom­heten bare om et spesielt punkt — å drøfte, for eksempel, bare hva som hender i én næringsgren uten også å ta hensyn til hva som hender i alle de andre. Men det er nettopp denne seiglivede og dovne vanen å se isolert på en særskilt næringsgren eller prosess hovedfeilene i sosialøkonomien springer ut av. Disse feilene gjennomtrenger ikke bare argu­mentene til leiede talsmenn for spesielle interesser, men endog argumentene til enkelte økonomer som regnes for grundige og dypsindige.

I bunn og grunn er det den feil å se sakene isolert som «produksjon-for-forbruk-og-ikke-for-fortjeneste»-retningen bygger på, med dens angrep på den angivelig så mangelfulle «prismekanismen».

Produksjonsproblemene er løst, sier tilhengerne av denne retningen. Denne himmelropende feilen er, som vi skal se, også utgangspunktet for de fleste pengevesens-kvakksalvere og «del-rikdommen»-humbugmakere. «Produksjonsproblemene er løst. Viten­skapsmennene, rasjonaliseringsekspertene, ingeni­ørene, teknikerne har løst dem. De kan sprøyte ut nesten alt du bryr deg om å nevne, i veldige og praktisk talt ubegrensede mengder. Men, dessverre, verden styres ikke av ingeniørene som bare tenker på produksjon, men av forretningsmennene, som bare tenker på fortjeneste. Forretningsmennene gir sine ordres til ingeniørene, i stedet for omvendt. Disse forretningsmennene vil sprøyte ut en hvilken som helst vare så lenge det lønner seg å gjøre det. Men i det øyeblikk det ikke lenger er noe å tjene på å lage artikkelen, stopper disse ondskapsfulle forretningsmennene produksjonen, enda det frem­deles er mange mennesker hvis behov ikke er til­fredsstilt, og verden roper etter mer varer.»

Dette synet rommer så mange feil at det er uråd å greie ut alle på en gang. Men hovedfeilen kommer, som vi har antydet, av at en ser bare på en næring, eller endog flere næringer av gangen, som om hver av dem eksisterte alene. Hver av dem eksisterer i virkeligheten i forbindelse med alle de andre, og hver viktig beslutning som treffes i en av dem på­virkes av og virker på de beslutningene som treffes i alle de andre.

Vi forstår dette bedre hvis vi forstår det grunn­leggende problemet som næringslivet har å. løse i fellesskap. For å forenkle dette så meget som mulig:

La oss betrakte det problem som møter en Robinson Crusoe på hans øde øy. Behovene hans synes først uendelige. Han blir gjennomvåt av regn; han skjel­ver av kulde; han lider under sult og tørst. Han trenger alt: Drikkevann, mat, tak over hodet, be­skyttelse mot dyr, et lite bål, et bløtt leie å ligge på. Det er umulig for ham å tilfredsstille alle disse behovene med en gang; han har hverken tid nok, kraft nok eller hjelpekilder nok. Han må vende seg først mot de mest presserende behovene. La oss si at han lider ra’st av tørst. Han graver en grop i sanden for å samle opp regnvann, eller bygger en slags grov beholder. Men når han har sørget for bare et lite vannforråd, må han gå over til å skaffe seg mat før han prøver å forbedre vannforsyningen. Han kan prøve å fiske, men for å kunne gjøre det må han ha enten en krok og et snøre eller et garn, og han må sette i gang å arbeide på det. Men alt han gjør, utsetter eller hindrer ham i å gjøre noe annet som bare er litt mindre viktig. Han blir sta­dig møtt av problemet alternative anvendelser av tiden og arbeidskraften.

En sveitsisk familie Robinson vil kanskje finne dette problemet litt lettere å løse. Den har flere munner å mette, men den har også flere hender til arbeidet. Den kan dele og spesialisere arbeidet. Faren går på jakt, moren tilbereder maten, barna samler ved. Men heller ikke familien kan formå å la ett medlem gjøre det samme i det uendelige, uten hensyn til den forholdsmessige viktigheten av det felles behov vedkommende tilfredsstiller og viktigheten av andre behov som ikke er tilfredsstilt enda. Når barna har samlet sammen en viss mengde ved, kan de ikke lenger brukes til bare å gjøre haugen større. Det blir snart på tide at en av dem blir sendt, la oss si etter mer vann. Familien har også det stadige problem å velge mel­lom alternative anvendelser av arbeidskraften. Hvis den er så heldig å ha skaffet seg geværer, fiske­redskap, en båt, økser, sager og så videre, må den endog velge mellom alternative bruk av arbeidskraft og kapital. Det ville bli betraktet som ubeskrivelig toskete av vedsamleren i familien dersom han klaget over at de kunne samle mer ved, hvis broren hjalp ham hele dagen, i stedet for å skaffe den fisken familien trengte til middagen. I tilfellet med en iso­lert familie eller person innsees det lett at et yrke bare kan vokse på alle de andre yrkenes bekostning.

Elementære illustrasjoner som denne blir av og til latterliggjort som «Crusoe-økonomi». Uheldigvis blir de latterliggjort mest av dem som trenger dem mest, som ikke forstår det spesielle prinsippet som illustreres selv i denne enkle formen, eller som full­stendig mister dette prinsippet av syne når de kom­mer til å skulle granske de forvirrende forviklingene i et stort moderne økonomisk samfunn.

2.

La oss nå gå over til slikt samfunn. Hvorledes løses problemet alternative anvendelser av arbeid og kapital der, for å møte tusenvis av forskjellige behov og ønsker av ulik styrke. Det løses nettopp gjennom prissystemet. Det løses ved de stadig skiftende forholdene mellom produksjonskostnader, priser og fortjenester.

Prisene bestemmes av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, og påvirker igjen tilbud og etterspørsel. Når folk ønsker mer av en vare, tilbyr de mer for den. Prisen går opp. Dette øker fortjenestene til dem som lager varen. Fordi det nå lønner seg bedre å lage denne varen enn andre, øker de som allerede er i bransjen sin produksjon av den, samtidig med at bransjen trekker flere til seg. Dette økte tilbudet senker prisen, og senker fortjenestene, inntil fortje­nestene på denne varen igjen er falt til det almin­nelige fortjenestenivået i andre bransjer (når hen­syn taes til forholdet mellom risikoene). Eller etter­spørselen etter vedkommende vare faller kanskje, eller tilbudet av den kan vokse i en slik grad at prisen faller til et nivå som gir mindre fortjeneste ved produksjon av denne varen enn ved produksjon av andre artikler; eller kanskje det blir direkte tapsbringende å lage den. I dette tilfellet vil produ­sentene «på grensen», det vil si de produsentene som er minst effektive, eller hvis produksjonskostnader er høyest, bli satt helt ut av virksomhet. Produktet vil nå bare bli fremstilt av de mer effektive produ­sentene som driver med lavere omkostninger. Til­budet av denne varen vil da også falle, eller i hvert fall holde opp å vokse.

Denne prosessen er opphavet til troen på at pri­sene fastlegges av produksjonskostnadene. Denne læren, uttrykt på denne måten, er ikke riktig. Pri­sene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og etter­spørselen bestemmes av hvor intenst folk ønsker en vare og hva de har å tilby i bytte for den. Det er riktig at tilbudet delvis bestemmes av produksjonsomkostningene. Hva en vare har kostet å frem­stille i fortiden kan ikke bestemme dens verdi. Den vil avhenge av det samtidige forholdet mellom til­bud og etterspørsel. Men bedriftsledernes forvent­ninger om hva en vare kommer til å koste å lage i fremtiden, og hva dens fremtidige pris vil bli, vil bestemme hvor meget det vil bli laget av den. Dette vil påvirke det fremtidige tilbudet. Prisen på en vare har derfor en stadig tendens til å bli lik grenseomkostningen ved produksjonen(1), men ikke fordi grenseomkostningene direkte bestemmer prisen.

Det frie næringslivs system kan altså sammen­lignes med tusenvis av maskiner, som alle reguleres av sin egen halv-automatiske fører, men likevel slik at alle disse maskinene og deres førere står i for­bindelse med hverandre og påvirker hverandre, slik at de i virkeligheten arbeider som én stor maskin. De fleste av oss vil ha lagt merke til den automa­tiske regulatoren på en dampmaskin. Den består vanligvis av to kuler eller lodd som settes i arbeid av sentrifugalkraften. Når maskinens fart øker, slynges disse kulene ut fra den akselen de er festet til. Derved innsnevrer eller stenger de automatisk en strupeventil som regulerer dampinntaket, og min­sker på den måten maskinens fart. Hvis maskinen på den annen side går for langsomt, faller kulene ned, åpner strupeventilen, og øker maskinens hastig­het. Slik setter enhver avvikelse fra den ønskede farten selv i bevegelse krefter som har en tendens til å rette opp dette avviket.

Det er nettopp på denne måten forholdet mellom tilførslene av tusenvis av forskjellige varer reguleres i et system med private bedrifter i fri konkurranse. Når folk ønsker mer av varen, hever de konkur­rerende budene deres prisen på den. Dette øker for­tjenesten til de produsentene som lager vedkom­mende produkt. Dette oppmuntrer dem igjen til å øke produksjonen. Samtidig får det andre til å holde opp med å lage noen av de produktene de laget tidligere, og gå over til å lage det produktet som gir dem bedre fortjeneste. Men dette øker igjen tilbudet av denne varen på samme tid som det minsker tilbudet av enkelte andre varer. Prisen på dette produktet faller derfor i forhold til prisene på andre produkter, og oppmuntringen til den forholds­messige økingen av produksjonen av det forsvinner.

På samme måte hvis etterspørselen etter en vare faller. Da blir prisen på den og den fortjenesten pro­duksjonen av den gir, lavere, og produksjonen avtar.

Det er denne siste utviklingen som forarger dem som ikke forstår det «prissystemet» de fordømmer. De beskylder det for å skape knapphet. Hvorfor, spør de indignert, skal produsentene skjære ned skoproduksjonen så snart det blir ulønnsomt å pro­dusere mer? Hvorfor skal de bare la seg lede av sin egen fortjeneste? Hvorfor skal de la seg lede av markedet? Hvorfor produserer de ikke alle de skoene de moderne tekniske metodene gjør det mulig å fremstille? Den slutningen de moderne «produksjon-for-forbruk»-filosofene trekker av dette er at

 

prissystemet og privat tiltak bare er en form for «knapphets-økonomi».

Disse spørsmålene og slutningene skriver seg fra den feil å se på én industrigren som om den eksi­sterte alene, den feil å se på treet og overse skogen. Det er nødvendig å produsere sko opp til et visst punkt. Men det er også nødvendig å produsere ytter­tøy, skjorter, bukser, hjem, ploger, spader, fabrik­ker, broer, melk og brød. Det ville være idiotisk å fortsette med å samle opp berg av overskudds- sko, bare fordi vi kan gjøre det, så lenge hundrevis av viktigere behov fremdeles ikke er fylt.

Nå kan en gitt næring vokse bare på andre næringers bekostning, i en økonomi som er i likevekt. For i ethvert øyeblikk er produksjonsfaktorene be­grenset. En næring kan bare utvides ved at en overfører til den arbeidskraft, jord og kapital som ellers ville blitt beskjeftiget i andre bransjer. Og når en gitt næring minsker, eller holder opp med å utvide sin produksjon, betyr ikke det nødvendigvis at det har vært noen netto-nedgang i den samlede produksjon. Nedgangen på vedkommende område kan bare ha frigjort arbeidskraft og kapital for å muliggjøre en utvidelse av andre næringsgrener. Det er derfor feil å slutte at en nedgang i produksjonen på ett område nødvendigvis betyr nedgang i den totale produksjon.

Kort sagt: Alt blir produsert på bekostning av at noe annet blir forsømt. Produksjonskostnadene kan faktisk defineres som de ting som oppgis (fri­tiden og gledene, råstoffene som kunne vært brukt på andre måter) for å skape den tingen som blir laget.

Det følger av dette at det er akkurat like viktig for en dynamisk økonomis sunnhet at døende virk­somheter får lov til å dø, som at voksende virksom­heter får lov til å vokse. For de døende virksom­hetene binder arbeidskraft og kapital som må bli frigjort for de voksende virksomhetene. Det er bare det meget bakvaskede pris-systemet som løser det voldsomt kompliserte problem å avgjøre nettopp hvor meget som skal produseres av hver enkelt av titusenvis av ulike varer og tjenester, i forhold til det som produseres av alle de andre tingene. Disse ellers forvirrende ligningene løses tilsynelatende automatisk av systemet av priser, fortjenester og omkostninger. Og dette systemet løser dem uhyre meget bedre enn noen gruppe av byråkrater kunne løse dem. For de blir løst av et system der hver forbruker gjør sine egne forlangender, og gir en ny stemme, eller et dusin nye stemmer, hver dag: Byrå­kratene ville derimot prøve å løse problemene ved å få laget til forbrukerne, ikke hva forbrukerne selv ønsker, men det som byråkratene bestemmer er best for dem.

Men skjønt byråkratene ikke skjønner det halv­automatiske markedssystemet, blir de alltid forstyr­ret av det. De prøver alltid å forbedre det eller rette på det, vanligvis til beste for en eller annen klagende maktgruppe. I senere kapitler skal vi se på noen av resultatene av inngrepene deres.

Referanser

1. Omkostningen ved å produsere ytterligere én enhet av varen, O.A.

Hever fagforeningene virkelig lønninger ?

Opprinnelig publisert som kapittel 9 i en oversettelsen av «Economics in One Lesson»som ble kalt «Sosialøkonomi er sunn fornuft»(1952),oversatt av Kåre Willoch.

1.

Arbeiderorganisasjonenes evne til å heve lønnin­gene i det lange løp og for hele det arbeidende folk er blitt kolossalt overdrevet. Denne overdrivelsen skyldes vesentlig mangel på forståelse av at grunn­laget for bestemmelsen av arbeidslønnen er arbeidets produktivitet. Det er for eksempel grunnen til at arbeidslønnen var så meget høyere i De Forente Stater enn i England og Tyskland i hele det tids­rommet da «arbeiderbevegelsen» lå meget lenger fremme i de to sistnevnte land.

Til tross for de overveldende bevisene for at ar­beidets produktivitet er den viktigste bestemmelses- grunnen for arbeidslønnen, blir konklusjonen oftest glemt eller ledd ut av fagorganisasjonslederne og den store gruppen av økonomiske forfattere som prøver å gjøre seg kjent som «liberale» ved å plapre dem etter munnen. Men denne konklusjonen avhen­ger ikke, som de tror, av noen forutsetning om at arbeidsgiverne i regelen er snille og rundhåndede menn, ivrige etter å gjøre det som er rett. Den byg­ger på den nesten motsatte forutsetning at den en­kelte arbeidsgiver er ivrig etter å gjøre sin egen fortjeneste så stor som mulig. Hvis folk er villige til å arbeide for mindre enn de virkelig er verd for ham, hvorfor skulle han da ikke dra størst mulig nytte av det? Hvorfor skulle han for eksempel ikke foretrekke å tjene 5 kr. uken på en arbeidsmann, fremfor å se på at en eller annen arbeidsgiver tjener 1.0 kr. uken på ham? Så lenge denne situasjonen rår, vil arbeidsgiverne ha en tendens til å by opp ar­beiderne til deres fulle økonomiske verdi.

Alt dette betyr ikke at fagorganisasjonene ikke kan fylle noen nyttig eller berettiget oppgave. Den hovedoppgaven de kan fylle, er å sikre alle med­lemmene den virkelige markedsverdien av de tjene­ster de yter.

Hverken arbeidernes konkurranse om arbeidsplas­sene eller arbeidsgivernes konkurranse om arbei­derne er nemlig fullstendig. En kan ikke gå ut fra at hverken de enkelte arbeiderne eller de enkelte arbeidsgiverne til stadighet vet full beskjed om for­holdene på arbeidsmarkedet. En enkelt arbeider, som ikke får hjelp av noen fagforening eller kjen­ner til noen «tariff», kjenner kanskje ikke den vir­kelige markedsverdien av de tjenestene han kan yte en arbeidsgiver. Og alene står han i en meget sva­kere forhandlingsposisjon. Feilbedømmelser blir me­get dyrere for ham enn for en arbeidsgiver. Hvis en arbeidsgiver på grunn av en feilvurdering avslår å ansette en mann hvis tjenester han kunne tjent på, taper han bare den netto-fortjenesten han kunne fått på å beskjeftige denne ene mannen; og han be­skjeftiger kanskje hundre eller tusen mann. Men hvis en arbeider tar feil av situasjonen og avslår en jobb i den tro at han lett kan få en annen som er bedre betalt, kan denne feilen bli kostbar for ham.

 

Den berører selve eksistensgrunnlaget hans. Kan­skje mislykkes det ikke bare for ham å finne et annet arbeid som betaler seg bedre, for en tid finner han kanskje ikke engang noe arbeid som han kan tjene på langt na;r så meget på. Og tid kan være hovedsaken i problemet hans, fordi han og familien hans må spise. Slik kan han bli fristet til heller å godta en lønn som ligger under «den virkelige verdien» hans, enn å risikere så meget. Men når en arbeidsgivers folk forhandler med ham som en enhet, og fastsetter og bekjentgjør en «normal-lønn» for et bestemt slags arbeid, kan de hjelpe til med å skape større overensstemmelse mellom forhand­lingsposisjonene og risikoene ved feilbedømmelser.

Men som erfaring har vist, har arbeidsorganisa­sjonene, særlig ved hjelp av en ensidig arbeidslov- givning som bare legger bånd på arbeidsgiverne, lett for å gå utover sine berettigede oppgaver, å handle uansvarlig, og å knesette en kortsiktig og a-sosial politikk. Det er, for eksempel, det de gjør hver gang de prøver å legge medlemmenes lønninger over den virkelige markedsverdien. Et slikt forsøk fører all­tid med seg arbeidsløshet. Det kan i virkeligheten bare lykkes å gjøre ordningen varig ved skremsler eller tvang.

Et middel består i å begrense medlemsskapet i fag­foreningen på et eller annet annet grunnlag enn utvist faglig dyktighet. Denne begrensningen kan ta mange former. Den kan bestå i at nye arbeidere avkreves urimelig høye innmeldingsavgifter, i vilkårlige inn- skrenkninger i adgangen til medlemsskap, i åpen eller skjult diskriminering overfor raser, kjønn eller trossamfunn, i en absolutt begrensning av med­lemstallet, eller i boikott, om nødvendig med makt, ikke bare av ikke-organiserte arbeideres produkter, men endog av produktene til beslektede forbund i andre stater eller byer.

Streik er det mest åpenbare tilfelle av bruk av skremsler og tvang for å heve eller holde lønningene i et bestemt forbund over den virkelige markeds­verdien av de tjenestene medlemmene yter. En fre­delig streik er mulig. I den utstrekning den holder seg fredelig er den et rettmessig arbeidervåpen, selv om det er et som bør brukes sjelden og som siste utvei. Hvis arbeiderne i en bedrift legger ned arbei­det alle som én, kan det bringe en stivnakket ar­beidsgiver, som har underbetalt dem, til fornuft. Han kan finne ut at han ikke klarer å erstatte disse arbeiderne med andre som er like dyktige, og som er villige til å godta de lønningene de tidligere ar­beiderne nå har avslått. Men i det øyeblikk arbei­derne må bruke skremsler eller tvang for å tvinge gjennom kravene sine — i det øyeblikk de bruker streikevakter for å hindre at noen av de gamle ar­beiderne fortsetter arbeidet, eller for å hindre ar­beidsgiveren i å ansette nye faste arbeidere i plas­sene deres — i det øyeblikket blir saken deres tvil­som. Streikevakten brukes jo nemlig ikke først og fremst mot arbeidsgiveren, men mot andre arbeidere. Disse andre arbeiderne er villige til å ta de jobbene som de gamle arbeiderne har forlatt, og til de løn­ningene som de gamle arbeiderne nå avslår. Dette forholdet beviser at de andre mulighetene til de nye arbeiderne ikke er så gode som de de gamle nekter å godta. Hvis det lykkes for de gamle arbeiderne med makt å hindre de nye arbeiderne fra å overta plassene deres, hindrer de derfor disse nye arbei­derne fra å velge de beste mulighetene som står åpne for dem, og tvinger dem til å ta dårligere jobber. Streikerne forlanger altså en priviligert stilling, og bruker makt for å hevde denne priviligerte stillingen overfor andre arbeidere.

Hvis den foregående utredningen er riktig, er det ensidige hatet mot «streikebryterne» ikke berettiget. Hvis streikebryterne selv er profesjonelle slåsskjem­per som selv truer med vold, kan hatet være beret­tiget. Det samme gjelder hvis de ikke kan gjøre arbeidet, eller hvis de midlertidig blir betalt høyere lønn for å gi inntrykk av at virksomheten fortsetter inntil de gamle arbeiderne blir skremt tilbake til arbeidet til de gamle satsene. Men hvis streike­bryterne selv bare er menn og kvinner som ser etter fast arbeid og som er villige til å godta de gamle lønningene, vil det at de blir nektet å ta jobbene si det samme som at de blir henvist til dårligere job­ber enn de som de streikende forlater for at disse skal kunne få ennå bedre jobber enn de hadde. Og dette fortrinnet for de gamle arbeiderne kan i virke­ligheten bare opprettholdes ved en stadig trusel om bruk av makt.

2.

Følelsesbestemt økonomisk tenkning har gitt opp­hav til teorier som rolig gransking ikke kan for­svare. En av disse er den idé at arbeiderne som regel blir underbetalt. Denne idéen ville samsvare med en forestilling som at i et fritt marked er prisene i sin alminnelighet for lave. En annen merkelig, men seiglivet oppfatning går ut på at alle arbeiderne i et samfunn har de samme interesser, og at et lønns­pålegg i ett fag på en eller annen mystisk måte er til hjelp for alle andre arbeidere også. Denne idéen er ikke bare uriktig; det riktige er tvert imot at hvis arbeiderne i et fag ved tvang klarer å sikre seg lønninger som ligger vesentlig over den virke­lige markedsverdien av de tjenestene de yter, vil det skade alle andre arbeidere akkurat som det skader andre medlemmer av samfunnet.

For å se klarere hvorledes dette henger sammen, kan vi forestille oss et samfunn hvor forholdene tallmessig sett er uhyre forenklet. La oss anta at samfunnet består av akkurat et halvt dusin arbeider- grupper, og at disse gruppene opprinnelig var like­stilt med hensyn til totale lønninger og markeds­verdien av produksjonen.

La oss si at disse seks arbeidergruppene består av (1) gårdsarbeidere, (2) butikkfunksjonærer, (3) tekstil- og konfeksjonsarbeidere, (4) kullgrubearbei- dere, (5) bygningsarbeidere og (6) jernbanearbei- dere. Lønnssatsene deres, bestemt uten noen form for tvang, er ikke nødvendigvis like; men hvorledes de nå enn er, la oss uttrykke hver av dem med en indeksrekke med 100 som utgangspunkt. La oss så anta at hver gruppe danner en landsomfattende fag­forening og blir i stand til å tvinge gjennom kravene sine, ikke bare i forhold til sin økonomiske produk­tivitet, men i forhold til sin politiske makt og stra­tegiske stilling. Anta videre at resultatet blir at gårdsarbeiderne blir ute av stand til å heve lønnin­gene sine i det hele tatt, at butikkfunksjonærene klarer å skaffe seg et pålegg på 10 %, tekstil- og konfeksjonsarbeiderne 20 %, kullgrubearbeiderne 30 %, bygningsarbeiderne 40 %, og jernbanefunksjo- nærene 50 %.

Med de forutsetningene vi har gjort, betyr dette at det er gjennomført en gjennomsnittlig lønnsøk­ning på 25 %. La oss nå anta, av enkelhetsgrunner igjen, at prisen på det produktet hver enkelt gruppe lager stiger med samme prosent som stigningen i gruppens lønninger. (Av flere grunner, blant annet fordi arbeidsomkostningene ikke utgjør alle omkost­ninger, vil prisene ikke stige fullt så meget — og slett ikke i løpet av en kort periode. Men tallene kan ikke desto mindre tjene til å illustrere det grunnleggende prinsippet det dreier seg om.)

Etter dette vil vi få en situasjon der levekost­nadene har steget med gjennomsnittlig 25 %. Landbruksarbeiderne vil, skjønt de ikke har fått noe ned­slag i pengelønningene, være adskillig dårligere stilt enn før målt i hva de kan kjøpe. Butikkfunksjonæ­rene vil også være dårligere stilt enn før kappløpet begynte, enda de har fått et pålegg på pengelønnen på 10 %. Endog tekstil- og konfeksjonsarbeiderne, som har fått et pengelønnstillegg på 20 %, vil være ufordelaktig stilt sammenliknet med hvordan de hadde det før. Kullgrubearbeiderne vil bare ha fått et lite tillegg i kjøpekraft med en lønnsøkning på 30 %. Bygningsarbeiderne og jernbanefunksjonærene vil naturligvis ha tjent på utviklingen, men i virke­ligheten meget mindre enn det kan se ut som.

 

Men selv beregninger som disse hviler på den for­utsetning at de gjennomtrumfede lønnstilleggene ikke medfører noen arbeidsløshet. Det kan sannsyn­ligvis bare bh tilfelle hvis lønnsøkningen følges av en tilsvarende økning i pengemengden og bankut- lånene. Og selv om det skjer, er det ikke sannsynlig at slike vridninger i lønnssatsene kan gjennomføres uten å etterlate lommer av arbeidsløshet, særlig i de yrkene der lønningene har steget sterkest. Hvis denne tilsvarende pengeinflasjonen ikke inntreffer, vil de fremtvungne lønnspåleggene føre til omfat­tende arbeidsløshet.

Arbeidsløsheten behøver ikke nødvendigvis bli størst, målt i prosent, i de fagene hvis lønninger er blitt økt mest. Arbeidsløsheten vil bli veltet over fra yrke til yrke og fordelt i forhold til den forholds­messige elastisiteten av etterspørselen etter forskjel­lige slags arbeid, og i forbindelse med sammenhen­gen mellom etterspørselen etter ulike slags arbeid. Men når hensyn er tatt til alt dette, vil en sannsyn­ligvis likevel finne at endog de gruppene hvis løn­ninger er forbedret mest er verre stilt enn før, når arbeidsløsheten blant dem jevnes ut på alle de be­skjeftigede medlemmene. Og målt i velferd blir na­turligvis de tapene som fremkommer meget større enn målt i nakne tall, fordi de psykiske tapene for dem som blir arbeidsløse langt mer enn oppveier den psykiske vinningen for dem som får en litt høy­ere realinntekt enn før.

Skaden kan heller ikke gjøres god igjen med ar- beidsløshets-trygd. Slik trygd blir for det første for en stor del direkte eller indirekte betalt av lønnin­gene til dem som arbeider. Derfor forminsker den disse lønningene. Dertil kommer at «fullgode» tryg­der skaper arbeidsløshet. De gjør det på mange måter. Da sterke fagforeninger tidligere gjorde det til sin oppgave å sørge for sine egne arbeidsløse medlemmer, tenkte de seg om to ganger før de krevde lønninger som ville føre til tyngende arbeids­løshet. Men der hvor det finnes et trygdesystem som tvinger skattebetalerne i sin alminnelighet til å sørge for dem som er blitt arbeidsløse på grunn av over­drevne lønnssatser, blir denne bremsen på urimelige fagforeningskrav borte. Dessuten vil «fullgod» trygd, som nevnt; få enkelte til ikke å søke arbeid i det hele tatt, og få andre til å synes at de i virkelig­heten blir bedt om å arbeide, ikke for den lønn de blir tilbudt, men for forskjellen mellom denne lønnen og trygden. Og tyngende arbeidsløshet betyr at det blir produsert mindre varer; at folket blir fattigere, at det blir mindre for alle.

Det hender at de som sier den eneste redning er organisering prøver å finne et annet svar på de pro­blemene jeg nettopp har lagt fram. De innrømmer kanskje at det kan være riktig at medlemmene av sterke organisasjoner i dag utbytter blant andre de uorganiserte arbeiderne. Men midlet mot det er en­kelt; organiser alle! Saken er imidlertid ikke fullt så enkel. For det første, til tross for den voldsomme politiske oppmuntringen (i noen tilfelle kan en nes­ten si tvangen) til organisering som en finner i fag- foreningsloven og andre lover, er det ikke noen tilfel­dighet at bare omkring en fjerdedel av dette landets lønnsmottakere er organisert. Forholdene ligger me­get sjeldnere til rette for organisering enn en i al­minnelighet går ut fra. Men selv om en kunne oppnå at alle ble organisert, kan de forskjellige fagfor­eningene umulig bli like sterke, i noen større ut­strekning enn de er det i dag. Noen grupper arbei­dere står strategisk sett meget sterkere enn andre, enten fordi de er flere, eller fordi det de lager er viktigere, eller fordi andre næringer er avhengige av deres egen i særlig stor utstrekning, eller på grunn av større evne til å bruke tvangsmidler. Men anta at det ikke var slik? Anta, til tross for de selvmotsigelsene det innebærer, at alle arbeidere ved tvangsmidler kunne heve lønningei.e sine med like mange prosent? Ingen ville, i det lange løp, bli noe bedre stilt av den grunn enn om lønningene ikke var blitt hevet i det hele tatt.

3.

Dette fører oss til sakens kjerne. Det antas van­ligvis at en økning i arbeidslønnen skjer på bekost­ning av arbeidsgivernes fortjenester. Dette kan na­turligvis hende for kortere perioder eller under spe­sielle forhold. Hvis lønningene blir presset opp i et enkelt firma, som arbeider under slik konkurranse at det ikke kan legge på prisene sine, vil lønnsstig­ningen gå ut over fortjenesten. Det er imidlertid meget mindre sannsynlig at dette vil skje hvis lønns­stigningen blir gjennomført i en hel industrigren. Industrigrenene vil i de fleste tilfelle øke prisene og velte lønnsstigningen over på forbrukerne. Etter som det er sannsynlig at arbeiderne utgjør største- delen av disse, vil de rett og slett få reallønnen re­dusert ved at de må betale mer for et særskilt pro­dukt. Det er riktig at salget av produktene til denne bestemte industrigrenen kan komme til å avta som følge av prisoppgangen, slik at fortjenestene i bran­sjen går ned; men sannsynligvis vil beskjeftigelsen og de samlede lønnsutbetalingene i så fall bli redu­sert tilsvarende.

Det er naturligvis mulig å tenke seg et tilfelle der fortjenestene i en hel næringsgren blir satt ned uten at det finner sted noen tilsvarende nedgang i beskjeftigelsen — med andre ord et tilfelle der en økning i lønnssatsene betyr en tilsvarende økning i lønnsutbetalingene, og der hele ekstrautgiften dek­kes av fortjenestene, uten at noen bedrift blir satt ut av virksomhet. Et slikt resultat er ikke sannsyn­lig, men det er tenkelig.

La oss for eksempel se på en næringsgren som jernbanene, som ikke alltid kan velte økte lønnsut­gifter over på publikum i form av høyere takster, fordi de offentlige reguleringsorganene ikke vil gå med på det. (I virkeligheten har den store oppgan­gen i jernbanelønningene fått de mest drastiske føl­ger for beskjeftigelsen ved jernbanene. Antallet ar­beidere ved de amerikanske jernbanene av klasse I nådde toppen i 1920 med 1 685 000, med en gjennom­snittslønn på 66 cents pr. time; det hadde falt til 959 000 i 1931, med en gjennomsnittslønn på 67 cents pr. time; og det hadde falt videre til 699 000 i 1938, da gjennomsnittslønnen var 74 cents pr. time.*) Men av hensyn til argumentene kan vi overse eksemplene for en stund, og snakke som om vi diskuterte et tenkt tilfelle.)

Fagforeningene kan i hvert fall oppnå visse for­deler for en kortere tid på bekostning av arbeids­giverne og dem som som har satt penger i bedriftene. De som har satt penger i et foretagende hadde en gang kontanter. Men de har satt dem i for eksempel jernbaner. De har gjort dem om til skinner og bane­legemer, godsvogner og lokomotiver. En gang kunne kapitalen deres bli gjort om til en hvilken som helst av tusenvis av former, men i dag er den bundet eller så å si fanget inn i én spesiell form. Jembane- arbeiderforbundene kan tvinge dem til å noye seg med mindre avkastning av denne kapitalen, som allerede er bundet. Det vil jo nemlig lønne seg for eierne å fortsette å drive jernbanene, hvis de kan tjene noe i det hele tatt utover driftsutgiftene på det, selv om det bare gir en tiendedel av en prosent på den investerte kapitalen.

Men det er en konsekvens av dette som melder seg med logisk nødvendighet. Hvis de pengene de har investert i jernbaner nå kaster mindre av seg enn penger de kan investere på andre områder, vil kapitalistene ikke legge ett eneste øre til i jernbaner. De vil kanskje erstatte noen få av de tingene som blir slitt ut først, for å opprettholde den lille av­kastningen på resten av kapitalen. Men i det lange løp vil de ikke engang bry seg med å fornye ting som blir foreldet eller forfaller. Hvis kapital in­vestert hjemme kaster mindre av seg enn kapital investert i utlandet, vil de investere i utlandet. Hvis de ikke kan få tilstrekkelig avkastning noe sted til å dekke risikoen, lar de heller være å investere i det hele tatt.

Derfor kan arbeidernes utbytning av kapitalen i beste fall bare bli midlertidig. Den vil snart ta slutt. I virkeligheten vil den ikke så ofte ta slutt på den måten som ble antydet i vår tenkte illustra­sjon, som ved at de bedriftene som allerede på for­hånd hadde vanskelig for å klare seg blir satt helt ut av virksomhet, ved voksende arbeidsløshet og fremtvungne justeringer av lønninger og fortjene­ster. Justeringene må fortsette til det punktet der utsiktene til normale (eller unormale) fortjenester fører til ny vekst i produksjon og sysselsetting. Men i mellomtiden vil den arbeidsløsheten og pro- duksjonsnedgangen som utbytningen fører med seg ha gjort alle fattigere. Selv om arbeidskraften for en tid får en større prosentdel av nasjonalinntekten, vil nasjonalinntekten falle absolutt sett, slik at ar­beidernes forholdsmessige vinning i disse korte tids- rommene blir Pyrrhus-seire. Seirene kan bety at også arbeiderne får et mindre samlet beløp målt i virkelig kjøpekraft.

4.

På denne måten drives vi til den slutning at fag­organisasjonene nok for en tid kan være i stand til å sikre medlemmene en økning i pengelønnene, dels på bekostning av arbeidsgiverne, men mer på be­kostning av de ikke-organiserte arbeiderne. Men

 

i det lange lop og for alle arbeidere sett under ett oker de ikke reallønnen i det hele tatt.

Troen på at de gjør det bygger på en rekke feil­oppfatninger og illusjoner. En av disse er feilslut­ningen post hoc ergo propter hoc, som ser den kolos­sale oppgangen i arbeidslønnen i det siste halve hundreåret, som først og fremst skyldes veksten i kapitalutstyret og vitenskapelige og tekniske frem­skritt, og gir fagforeningene æren for den, fordi de også har vokst i denne tiden. Men den feil som har størst ansvar for illusjonen er den å bare se på hva da lønnstilleggene organisasjonene har skaffet betyr på kort sikt for de arbeiderne som får beholde ar­beidet sitt, mens en unnlater å studere virkningene av disse forbedringene på beskjeftigelsen, produk­sjonen og levekostnadene for alle arbeidere, med­regnet dem som trumfet igjennom påleggene.

En kan gå enda lenger enn til denne slutningen, og reise spørsmålet om ikke fagorganisasjonene i det lange løp og for alle arbeidere sett under ett i virkeligheten har hindret reallønnen i å stige i den utstrekningen den ellers kunne ha steget. De har sikkert vært en faktor som har virket til å holde lønningene nede eller senke dem, IxvVs de tiar virket hemmende på arbeidets produktivitet; og det ligger nær å spørre om de ikke har gjort det.

Med hensyn til produktiviteten er det noe godt å si om fagforeningspolitikken, det er så. I enkelte yrker har fagforeningene holdt på minstekrav for å øke kunnskaps- og dyktighetsnivået. Og i sin tid­ligere historie gjorde de meget for å beskytte med­lemmenes helse. Der hvor det var rikelig med ar-

beidskraft, hadde enkelte arbeidsgivere ofte fordel av å sette opp arbeidstempoet og la arbeiderne ar­beide lange arbeidsdager, til tross for de skadevirk­ningene det til slutt fikk for arbeidernes helse, fordi det var lett å erstatte dem med andre arbeidere. Og noen ganger kunne uvitende og kortsiktige ar­beidsgivere endog senke sine egne fortjenester ved å overbebyrde arbeiderne. I alle disse tilfellene bedret fagforeningene ofte både helsen og velferden i videre forstand for medlemmene, samtidig med at de økte reallønnen deres, ved å kreve anstendige regler for arbeidet.

Men i senere år, ettersom makten deres er vokset, og ettersom megen misforstått sympati fra publi­kums side har ført til at a-sosiale skikker og tiltak tåles eller anerkjennes, har fagforeningene gått ut­over sine rettmessige mål. Det var en vinning, ikke bare for helse og velferd, men i det lange løp endog for produksjonen, å redusere sytti-timers uken til en seksti-timers uke. Det var en vinning for helse og fritid å redusere seksti-timers uken til en førti- åtte-timers uke. Det var en vinning for fritiden, men ikke nødvendigvis for produksjonen og inntek­tene, å redusere førtiåtte-timers uken til førtifire- timers uke. Verdien for helsen og fritiden av en reduksjon av arbeidsuken til førti timer er meget mindre, nedgangen i produksjon og inntekt mer opp­lagt. Men nå snakker fagforeningene om, og tvinger ofte igjennom trettifem og tretti timers uke, og nekter at det kan eller vil senke produksjon eller inntekt.

Men det er ikke bare ved å fastsette arbeids-

tiden at fagforeningspolitikken har motvirket pro­duktiviteten. Det er i virkeligheten en av de minst skadelige måtene de har gjort dette på; for de godene en får igjen for det er i hvert fall ube­stridelige. Men mange forbund har forlangt stiv­bente gruppedelinger av arbeidet, som har hevet produksjonsomkostningene og fort til kostbare og latterlige «rett»-tvister. De har motsatt seg lønn etter produksjon eller effektivitet, og forlangt den samme timebetalingen for alle medlemmer uten hen­syn til ulikheter i produktiviteten. De har forlangt at forfremmelser skal foretas etter ansiennitet i stedet for etter innsats. De har fått i stand over­lagte nedsettelser av arbeidstempoet under fore- givende av å bekjempe urimelige tempo-økninger. De har fordømt, forlangt avsatt og noen ganger brutalt prylt menn som arbeidet mer enn kameratene. De har motsatt seg innføring eller forbedringer av maskiner. De har forlangt «arbeidsskapende» regler for å gjøre det nødvendig å bruke flere folk eller mer tid til å utføre en gitt oppgave. De har til og med forlangt ansatt folk som det overhode ikke var bruk for, med trusel om å ruinere arbeidsgiverne.

Oftest er denne politikken blitt fulgt i den tro at det er akkurat en bestemt mengde arbeid å utføre, et bestemt «arbeidsfond», som må deles på så mange folk og timer som mulig for at det ikke skal bli brukt opp for fort. Denne troen er fullstendig falsk. Det er i virkeligheten ingen grense for hvor meget det er å gjøre. Arbeid skaper arbeid. Hva A produ­serer utgjør etterspørsel etter det B produserer.

Men fordi denne falske troen eksisterer, og fordi fagforeningspolitikken bygger på den, har fagfor­eningene alt i alt senket produktiviteten under det den ellers ville vært. Derfor er nettovirkningen de­res, i det lange løp og for alle grupper av arbeidere, blitt en reduksjon i reallønningene — det vil si ar­beidslønningene uttrykt ved de varemengdene de kan kjøpe — i forhold til det nivået de ellers ville nådd. Den virkelige grunnen til den enorme øk- nigen i reallønningene i de siste halvthundre årene (særlig i Amerika) er, som nevnt, oppsamlingen av kapital, og de kolossale tekniske fremskrittene den har gjort mulig.

Nedgang i veksten i reallønningene er naturligvis ikke noen nødvendig følge av fagforeningenes natur. Gnmnen har vært en kortsiktig politikk. Det er enda anledning til å forandre den.

*) Ved vurderingen av lønnen må fallet i leveomkostningene tas i betraktning: 143,3 pst. i 1920, 108,7 i 1931 og 100,8 i 1938 (gj.sn. 1935-39 = 100). O.A.

Fortjenestens oppgave

Opprinnelig publisert som kapittel 10 i en oversettelsen av «Economics in One Lesson»som ble kalt «Sosialøkonomi er sunn fornuft»(1952),oversatt av Kåre Willoch.

Den ergrelsen mange mennesker nå for tiden viser bare ordene ”fortjeneste” eller ”profitt” blir nevnt, viser hvor liten forståelse det er for den livsviktige rollen fortjenestene spiller i vår økonomi. For å øke vår innsikt, skal vi gjennomgå på nytt en del av det stoffet som kapitlet om prissystemet handlet om, men denne gangen skal vi se emnet under en annen synsvinkel.

Fortjenestene monner i virkeligheten lite i hele samfunnøkonomien. For å ta et illustrerende tall: Aksjeselskapenes samlede nettoinntekter utgjorde i de femten årene fra og med 1929 til og med 1943 gjennomsnittlig mindre enn 5 prosent av hele nasjo­nalinntekten. Likevel er ”profitt” den inntektsformen det er mest fiendtlighet mot. Det sier meget at mens en har ordet ”profitør” til å brennemerke folk som angivelig har urimelig høye fortjenester, finnes det ikke noe tilsvarende ord for folk som har urimelig høy lønn, eller for folk som taper mange penger. Likevel kan «profitten» til eieren av en barberforretning gjennomgående være meget mindre, ikke bare enn gasjen til en filmstjerne eller den ansatte sjefen for et stålselskap, men endog mindre enn gjennomsnittslønnen for fagarbeidere.

 

Emnet fordunkles av alle slags misforståelser om de faktiske forhold. De samlede fortjenestene til General Motors, verdens største industriforetagende, betraktes som typiske i stedet for helt ualminnelige. Få mennesker kjenner firmaenes «dødelighet». De vet ikke (for å sitere fra TNEC’s (se side 22) undersøkelser) at «hvis forretningsforholdene holder seg slik som de gjennomsnittlig har vært i de siste femti årene, vil omtrent syv av ti grossererfirmaer som startes i dag overleve det første året; bare fire av de ti kan vente å kunne feire sin fjerde fødsels­dag.» De vet ikke at i alle år fra 1930 til 1938 var det ifølge skattestatistikken flere selskaper som viste tap enn som viste overskudd.

Hvor meget løper fortjenestene gjennomsnittlig opp i? Det er ikke utarbeidet noe pålitelig overslag som omfatter all slags virksomhet, aksjeselskaper så vel som andre foretagender, og et tilstrekkelig antall gode og dårlige år. Men en del fremragende økonomer tror at når en regner over flere år, og tar hensyn til alle tap, til en viss «risiko-fri» rente på den investerte kapitalen, og til en beregnet «ri­melig» lønn for arbeidet til folk som leder sin egen bedrift, blir det ikke igjen noen fortjeneste i det hele tatt. Det kan endog vise seg å bli et netto­tap. Alt dette skyldes ikke at folk som driver virk­somhet for egen regning driver bevisst godgjørenhet, men at optimismen og selvtilliten for ofte driver dem til å gjøre forsøk som ikke lykkes eller ikke kan lykkes.*)

Det er i hvert fall klart at ved å tegne andeler i  risikable foretagender løper en privatmann -en risiko for i ikke bare ikke å få noen avkastning av pengene, men for å miste hele kapitalen. Tidligere har det vært de høye fortjenestene i særskilte bedrifter som har lokket ham til å ta denne store risikoen. Men hvis fortjenestene begrenses til maksimum, la oss si 10 prosent eller et eller annet tilsvarende tall, mens sjansen for å miste hele kapitalen fremdeles er der, hvorledes vil da virkningen bli på den inn­satsviljen fortjenestene skaper, og derigjennom på beskjeftigelsen og produksjonen? Krigstidens skat­ter på «urimelig» høye fortjenester har allerede vist oss hvorledes en slik grense kan undergrave effek­tiviteten, endog i løpet av bare en kort tid.

Likevel har statens politikk i dag nesten overalt en tendens til å forutsette at produksjonen går vi­dere av seg selv, uansett hva som gjøres for å hem­me den. En av de største farene for produksjonen ligger i dag i den offentlige priskontrollpolitikken. Denne politikken stopper ikke bare produksjonen av den ene artikkelen etter den andre, ved at den ikke etterlater noe motiv til å lage den; men den lang­siktige virkningen av den er å hindre overensstem­melse mellom produksjonen og forbrukernes sam­tidige etterspørsel. Hvis økonomien var fri, ville etterspørselen sikkert bevirke at enkelte bransjer fikk hva vedkommende statsfunksjonær utvilsomt ville betrakte som «overdrevne» og «urimelige» for­tjenester. Men nettopp dette forholdet ville ikke bare få hver eneste bedrift i vedkommende bransje til å øke produksjonen så meget som overhode mulig, og til å investere fortjenestene på ny i flere maskiner og større beskjeftigelse. Det ville også trekke til ny kapital og nye produsenter overalt fra, til produksjonen på vedkommende område ble stor nok til å tilfredsstille etterspørselen, og fortjenestene i bransjen falt igjen til det alminnelige gjennomsnitts­nivået.

I en fri økonomi, der lønninger, omkostninger og priser overlates til de frie bevegelsene på et marked under fri konkurranse, avgjør utsiktene til fortje­neste hvilke varer som vil bli laget, og i hvilke mengder — og hvilke varer som ikke vil bli laget i det hele tatt. Hvis det ikke er noe å tjene på å lage en vare, er det et tegn på at den arbeidskraften og kapitalen som brukes til produksjonen av den kan brukes bedre til noe annet: verdien av de hjelpemidlene som blir brukt opp til å lage varen er større enn verdien av varen selv.
En av fortjenestenes oppgaver er, kort sagt, å lede og kanalisere produksjonsfaktorene på en slik måte at produksjonen deles mellom tusener av ulike varer i overensstemmelse med etterspørselen. Ingen byrå­krat kan løse dette problemet etter sitt eget hode, uansett hvor genial han måtte være. Frie priser og frie fortjenester gjør produksjonen størst mulig, og skaffer nok av mangelvarer raskere enn noe annet system. Vilkårlig fastsatte priser og vilkårlig be­grensede fortjenester kan bare forlenge knapphets- situasjoner og senke produksjonen og beskjeftigelsen.
Fortjenestenes oppgave er, til slutt, å legge et sta­dig og utrettelig press på lederen av hver eneste konkurrerende bedrift for å få gjennomført ytter­ligere besparelser og enda større effektivitet, uten hensyn til i hvor stor utstrekning dette allerede er gjort. I gode tider gjør han dette for å øke for­tjenesten ytterligere; i normale tider gjor han det for å holde seg foran konkurrentene; i dårlige tider må han kanskje gjøre det for å overleve i det hele tatt. For fortjenestene kan ikke bare synke til null, de kan raskt gå over til tap; og en mann vil legge seg mer i selen for å redde seg selv fra ruin enn for bare å forbedre sin stilling.

Fortjenestene, som avhenger av forholdet mellom omkostning og priser, forteller oss kort sagt ikke bare hvilke varer det er mest økonomisk å lage, men også hvilke måter som er de mest økonomiske å lage dem på. Disse spørsmålene må besvares av et sosialistisk system så vel som av et kapitalistisk; de må besvares av ethvert tenkelig økonomisk sy­stem. Og for det overveldende flertall av de varer og tjenester som fremstilles, er de svarene som gis av fortjenester og tap i et fritt næringsliv under fri konkurranse uhyre meget bedre enn de en kan få på noen annen måte.

*) Se Frank H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit (1921).

Læresetningen på ny

Opprinnelig publisert som kapittel 11 i en oversettelsen av «Economics in One Lesson»som ble kalt «Sosialøkonomi er sunn fornuft»(1952),oversatt av Kåre Willoch.

l.
Sosialøkonomi er, som vi nå har sett om og om igjen, en vitenskap der det gjelder å få øye på de sekundære virkningene. Det er også en vitenskap der det gjelder å se de samlede virkningene. Det er en vitenskap der det gjelder å finne ut virknin­gene av en foreslått eller allerede fulgt politikk ikke bare for enkelte særinteresser på kort sikt, men for alles interesser i det lange løp.Dette er den læresetningen som denne boken først og fremst har dreiet seg om. Vi bygget først opp skjelettet av den. Siden ga vi den kjøtt og blod ved mer enn et snes praktiske anvendelser.

Men mens vi har holdt på med denne spesielle fremstillingen har vi funnet spor etter andre almen- gyldige læresetninger også, og vi gjør vel klokt i å uttrykke disse litt klarere for oss selv.

Når vi har sett at sosialøkonomien er en vitenskap der det gjelder å etterspore konsekvenser, må vi være blitt oppmerksom på at den, i likhet med logik­ken og matematikken, er en vitenskap som går ut på å oppdage konsekvenser som er uunngåelige, fordi de følger av sakens natur; fordi de er nedlagt i premissen.

Vi kan illustrere dette med en elementær ligning: Anta at vi sier at hvis x = 5 er x – y = 12. «Løs­ningen» på denne ligningen er at y er lik 7. Lig­ningen sier ikke dette direkte, men det er en uunn­gåelig, iboende konsekvens av den.

Det som gjelder denne elementære ligningen gjel­der også de mest innviklede og uforståelige lignin­gene matematikken gir seg i kast med. Svaret ligger allerede i utformingen av problemet. Problemet må riktignok «løses». Resultatet kan riktignok komme på mannen som løser ligningen som en kraftig over­raskelse. Han kan endog få en følelse av å ha opp­daget noe helt nytt — en spenning lik den som går gjennom «en som speider mot himmelen, når en ny planet seiler inn i synskretsen». Hans følelse av å ha oppdaget noe kan bli rettferdiggjort av de teo­retiske og praktiske konsekvensene av det svaret han har funnet. Men likevel lå svaret allerede i for­muleringen av problemet. Det ble bare ikke sett med det samme. For matematikken minner oss om at uunngåelige følger ikke nødvendigvis er åpenbare følger.

Alt dette gjelder i like høy grad sosialøkonomien. Med hensyn til dette kan sosialøkonomien også sam­menlignes med ingeniørvitenskapene. Når en inge­niør har et problem, må han først bestemme alle de fakta som berører problemet. Hvis han planlegger en bro mellom to punkter, må han først vite den nøyaktige avstanden mellom disse punktene, alt om terrengforholdene rundt dem, hvor stor tyngde det er meningen at broen skal kunne bære, strekk- og trykkstyrken på det stålet eller de andre materialene

broen skal bygges av, og de belastninger og påkjen­ninger den kan bli utsatt for. Mange av disse fak­tiske undersøkelsene er allerede blitt gjort for ham av andre. Forgjengerne hans har også utviklet utarbeidede matematiske ligninger ved hjelp av hvilke han kan bestemme den nødvendige tykkelsen og for­men, antallet, indre sammensetning og bygningsmåte for tårnene, kablene og bjelkene.

På samme måten må økonomene, når de står over­for et praktisk problem, kjenne både de faktiske forhold som er av betydning for problemet, og de gyldige slutninger som kan trekkes på grunnlag av disse fakta. Utledningene er ikke mindre viktige enn de faktiske opplysningene. En kan si om dem det Santayana sier om logikken (og som like godt kan sies om matematikken) at de «følger sannhetens stråler», slik at «når en del av et logisk system er kjent til beskrivelse av et faktisk forhold, blir hele det systemet som knytter seg til denne delen som var det lysende.»*)

Nå er det få som forstår hva som nødvendigvis må ligge i de økonomiske uttalelsene de til stadighet kommer med. Når de sier at veien til økonomisk redning går gjennom en okning av «kreditten», er det akkurat det samme som å si at veien til øko­nomisk redning går gjennom økning av gjelden. Kre­ditt og gjeld er to forskjellige navn på samme ting, sett fra motsatte sider. Når de sier at midler til velstand er å heve landbruksprisene, er det det samme som å si at midler til velstand er å gjøre maten dyrere for arbeiderne i byene. Når de sier *) at veien til nasjonal rikdom går gjennom utbetaling av offentlige subsidier, sier de i virkeligheten at veien til nasjonal rikdom går gjennom høyere skat­ter. Når de gjør det til et hovedmål å øke eksporten, er de fleste av dem ikke klar over at de nødvendigvis gjør det til et hovedmål til sist å øke importen. Når de sier, under nesten alle forhold, at midlet til opp­gang er å øke lønningene, sier de bare på en annen måte at midlet til oppgang er å øke produksjons­omkostningene.

Det følger ikke nødvendigvis av dette at fordi hvert av disse forslagene lik en medalje har sin bakside, eller fordi det tilsvarende forslag eller det andre navnet på midlet lyder meget mindre tilta­lende, at det opprinnelige forslaget under alle for­hold er usunt. Det kan være tider hvor en økning i gjelden er av mindre betydning sammenlignet med den vinningen som oppnåes med de lånte pengene, hvor offentlige subsidier er uunngåelige for å nå et visst mål, hvor en bestemt næring har råd til en oppgang i produksjonskostnadene, og så videre. Men vi bør i hvert enkelt tilfelle forvisse oss om at begge sider av medaljen er tatt i betraktning: at alle de muligheter som ligger i et forslag er blitt studert. Og det blir sjelden gjort.

2.

Gjennomgåelsen av illustrasjonene våre har dess­uten vist oss at når en studerer virkningen av forskjellige forslag, ikke bare på kort sikt for særskilte grupper, men på langt sikt for alle grupper, samsvarer de slutningene vi kommer til oftest med ufor­falsket, alminnelig sunn sans. Ingen, som ikke har vært i forbindelse med den rådende økonomiske halvstudertheten ville falle på å tro at det skulle være gunstig å få knust vinduer og ødelagt byer; at det er noe annet enn sløsing å sette i gang unødvendige offentlige arbeider, at det er farlig å la horder av demobiliserte begynne å arbeide igjen; at det er noen grunn til å være redd for maskiner som øker pro­duksjonen av rikdommer og økonomiserer med menneskelig kraft; at hindringer for fri produksjon og fritt forbruk øker velstanden; at et folk blir rikere av å tvinge andre folk til å ta mot varer for mindre enn det koster å lage dem; at sparing er tåpelig eller direkte skadelig og at utsvevelser og sløsing fører til rikdom.

«Det som er klokskap i den enkelte private fami­lies husholdning,» sa Adam Smith’s velutviklede sunne fornuft som svar til datidens sofister, «kan neppe være dårskap i et stort kongedømmes». Men mindre menn mister seg selv i forviklingene. De gjennomgår ikke resonnementene sine på ny, selv når de kommer frem til slutninger som er åpenbart fornuftsstridige. Leseren kan alt etter sin egen tro godta eller ikke godta Bacon’s aforisme at «litt filo­sofi gjør et menneskesinn tilbøyelig til gudsfornektelse, men filosofisk dybde bringer menneskesinnet tilbake til religionen». Det er imidlertid ganske sik­kert, at litt sosialøkonomi lett kan føre til de selv­motsigende og bakvendte slutningene vi nettopp har gjengitt, men at dypere innsikt i sosialøkonomien fører folk tilbake til sunn fornuft. For dyp innsikt i sosialøkonomien består i å se på alle følgene av en politikk i stedet for bare å la øyet hvile på dem som faller umiddelbart i øynene.

3.

Under studiene våre har vi også gjenoppdaget en gammel venn. Han er Den Glemte Mann, som William Graham Sumner skriver om. Leseren vil huske fra Sumners essay, som utkom i 1883, at:

«Så snart A ser at X lider under noe som A synes er galt, snakker A med B om det og A og B foreslår at det blir gitt en lov som avbøter ondet og hjelper X. Lovforslaget deres går alltid ut på å bestemme hva C skal gjøre for X eller i beste fall hva A, B og C skal gjøre for X, …

Det jeg ønsker å gjøre er å besøke C     Jeg

kaller ham Den Glemte Mann …. Han er man­nen som aldri noen tenker på. Han er ofret for reformatoren, filantropen og den sosiale speku­lanten, og jeg håper å få vist dere før jeg blir ferdig at han fortjener deres oppmerksomhet både på grunn av sin karakter og på grunn av de mange byrdene som blir lagt på ham.»

Det er en historisk ironi at da dette uttrykket. Den Glemte Mann, ble gjenopplivet i nittentretti- årene, ble det brukt, ikke på C, men på X. Og C, som da ble bedt om å støtte enda flere X’er, ble mer fullstendig glemt enn noensinne. Det er C, Den Glemte Mann, som alltid blir bedt om å lege poli­tikerens blødende hjerte ved å betale for den god- gjørenheten han driver på andres vegne.

 

Studiet av læresetningen vår ville ikke bli full­stendig hvis vi unnlot å bite merke i enda en ting til før vi betrakter oss som ferdig med den, nemlig at den fundamentale feilen vi har behandlet ikke oppstår tilfeldig, men regelmessig. Den er i virkelig­heten en nesten uunngåelig følge av arbeidsdelingen.

I et primitivt samfunn, eller blant nybyggere, før arbeidsdelingen er begynt, arbeider en mann bare for seg selv og sin nærmeste familie. Det han bru­ker er det samme som det han produserer. Det er alltid en direkte og øyeblikkelig forbindelse mellom produksjonen og behovs-tilfredsstillelsen hans.

Men når en utarbeidet og nøyaktig arbeidsdeling er begynt, forsvinner denne direkte og øyeblikkelige forbindelsen. Jeg lager ikke selv alle de tingene jeg bruker, men kanskje bare én av dem. Med den inn­tekten jeg får av å lage denne ene varen, eller yte denne ene tjenesten, kjøper jeg alt det andre. Jeg ønsker at prisene på alt jeg kjøper skal være lave, men det er til min fordel om prisen på den varen eller de tjenestene jeg selger er høy. Derfor ser jeg min fordel i mangel på nettopp den tingen som det er mitt yrke å skaffe, enda jeg gjeme vil se over­flod på alt annet. Jo større knapphet, sammenlignet med alt annet, på den ene tingen jeg skaffer, jo større blir den lønnen jeg kan få for min innsats.

Dette betyr ikke nødvendigvis at jeg vil begrense min egen innsats eller min egen produksjon. Jeg er i virkeligheten bare en av et anselig antall menne­sker som skaffer denne varen eller tjenesten, og hvis

 

det er fri konkurranse på mitt område, vil en slik individuell produksjonsbegrensning ikke lønne seg for meg. Tvert imot, hvis jeg dyrker la oss si hvete, ønsker jeg at min egen avling skal bli så stor som mulig. Men hvis jeg bare tenker på min egen ma­terielle velferd og ikke har noen humanitære skrup­ler, ønsker jeg at høst-utbyttet til alle andre hvete- dyrkere skal bli så lite som mulig; for jeg ønsker mangel på hvete (og alle andre matvarer som kan erstatte hvete), slik at min spesielle avling kan selges til den høyest mulige pris.

Vanligvis vil disse egoistiske følelsene ikke få noen virkning på den samlede hveteproduksjonen. Overalt hvor det finnes konkurranse er det i virke­ligheten slik at hver enkelt produsent tvinges til å yte sitt ytterste for å få en så stor avling som mulig på sine egne marker. På denne måten blir egeninteressen (som til det gode eller det onde er kraftigere og mer utholdende enn altruismen) satt i produksjonens tjeneste.

Men hvis det er mulig for hvetedyrkeme eller en hvilken som helst annen gruppe av produsenter å samle seg for å gjøre slutt på konkurransen, og hvis staten tillater eller oppmuntrer en slik utvikling, blir situasjonen en helt annen. Hvetedyrkeme kan bli i stand til å få staten — eller, enda bedre, en ver­densorganisasjon — til å tvinge dem alle til en forholdsmessig reduksjon av hvetearealene. På denne måten vil de skape knapphet og heve prisen på hvete. Og hvis stigningen i prisen pr. hektoliter er for­holdsmessig større enn reduksjonen av produksjonen, slik den lett kan bli, da blir hvetedyrkeme alt i alt

bedre stilt enn før. De vil få mer penger, og bli i stand til å kjøpe mer av alt annet. Men alle andre vil riktignok bli verre stilt enn før; fordi, alt annet forutsatt uforandret, enhver annen blir nødt til å gi mer av det han fremstiller for å få mindre av det hvetedyrkeren produserer. Folket som helhet blir derfor akkurat så meget fattigere. Det blir så meget fattigere som den mengde hvete som ikke er blitt dyrket. Men de som bare ser på hvetedyrkeme vil se en vinning, og overse det mer enn motsva­rende tapet.

Dette gjelder på ethvert annet område også. Hvis det på grunn av usedvanlige værforhold blir en plutselig økning i appelsinhøsten, vil alle forbru­kerne få fordel av det. Verden blir så mange fler appelsiner rikere. Appelsiner blir billigere. Men nettopp det kan føre til at appelsindyrkeme som gruppe betraktet blir fattigere enn før; med mindre den større tilgangen på appelsiner oppveier eller mer enn oppveier den lavere prisen. Hvis min egen appelsinhøst under slike forhold ikke blir noe større enn vanlig, kommer jeg selvfølgelig helt sikkert til å tape på den lavere prisen som den alminnelige rike- ligheten har ført til.

Og det som gjelder for forandringer i tilgangen gjelder også for forandringer i etterspørselen, enten de skyldes nye oppfinnelser eller oppdagelser eller forandringer i smaken. En ny bomullsplukkermaskin vil, skjønt den kan senke prisen på bomullsundertøy og skjorter for alle og øke velstanden i sin almin­nelighet, kaste tusenvis av bomullsplukkere ut i ar­beidsløshet. En ny tekstilmaskin som vever et bedre stoff med større fart, vil gjøre tusenvis av gamle maskiner foreldet, stryke ut en del av den kapitalen som var investert i dem og på den måten gjøre eierne fattigere. Utviklingen av atomkraften er noe som fryktes av eierne av kullgruber og oljekilder, enda den kan gi mennesketen større velsignelser enn vi kan forestille oss.

Akkurat som det ikke er noe teknisk fremskritt som ikke vil skade noen, er det heller ikke noen forandring i publikums smak eller moral, ikke en gang til det bedre, som ikke vil ramme noen. En fremgang i edrueligheten ville ødelegge levebrødet til tusenvis av bartendere. En nedgang i omfanget av spill og veddemål ville tvinge croupierer og vedde- løpsagenter til å finne mer produktive yrker. En vekst i mannens kyskhet ville ruinere et av verdens eldste yrker.

Men det er ikke bare de som bevisst spekulerer i menneskenes laster som ville bli rammet av en plutselig forbedring av den almene moral. Blant dem som ville bli hardest rammet, er nettopp de hvis yrke det er å forbedre denne moralen. ’Predi­kantene ville få mindre å klage over; reformatorene ville miste selve grunnlaget for sin virksomhet: det ville bli mindre spørsmål etter tjenestene deres, og færre bidrag til støtte av dem. Hvis det ikke var noen forbrytere, ville vi trenge færre sakførere, dom­mere og brannmenn, og ingen fangevoktere, ingen låsesmeder, og (unntatt for slike oppdrag som å løse trafikkfloker) ikke en gang noen politimenn.

I et system med arbeidsdeling er det kort sagt vanskelig å tenke seg noen fullstendigere oppfyllelse

av noe menneskelig behov som ikke, i det minste midlertidig, ville ramme noen av dem som har fore­tatt investeringer eller med møye tilegnet seg faglige kvalifikasjoner for å møte nettopp dette behovet. Hvis fremskrittet foregikk fullstendig jevnt over hele linjen, ville rette motsetningsforholdet mellom samfunnsinteressene og interessene til spesialiserte grupper ikke by på noe alvorlig problem, hvis det da i det hele tatt ville bli lagt merke til. Hvis, i det samme året som hvetehøsten vokste, min egen avling vokste i samme forhold; hvis høsten av appelsiner og alle andre landbruksprodukter økte tilsvarende, og hvis produksjonen av alle industrivarer også steg og produksjonsomkostningene pr. enhet av dem falt i samsvar med de andre produksjonsomkostningene, ville jeg som hvetedyrker ikke lide noe under at hvete- produksjonen var blitt større. Den pris jeg fikk for en hektoliter hvete kunne falle. Den samlede sum­men som jeg fikk for min større høst kunne bli mindre. Men hvis jeg på grunn av den økte tilgan­gen også kunne kjøpe alle andres produkter billigere, ville jeg ikke ha noen virkelig grunn til å klage. Hvis prisene på alt annet falt i nøyaktig det samme forhold som prisen på min hvete, ville min stilling i virkeligheten bli forbedret i nøyaktig det samme forhold som avlingen min hadde vokst, og alle andre ville på samme måte oppnå en tilsvarende forbedring av sin stilling på grunn av den økte tilgangen av alle slags varer og tjenester.

Men økonomiske fremskritt har aldri foregått og vil sannsynligvis heller aldri komme til å foregå på denne fullstendig ensartede måten. Fremgangen foregår snart i denne bransjen, smart i en anren. Og hvis det skjer en plutselig økning i tilgangen på den tingen jeg hjelper til med å produsere, eller hvis en ny oppfinnelse eller oppdagelse gjør at det jeg produserer ikke lenger er nødvendig, da blir vinnin­gen for verden en tragedie for meg og den produksjonsgruppen jeg hører til.

Nå er det ofte ikke de vidt fordelte fordelene av den økte tilgangen eller av den nye oppdagelsen som slår endog den uhildede iakttageren sterkest, men det konsentrerte tapet. Det faktum at det er mer og billigere kaffe til alle mister oppmerksomheten; det som blir lagt varig merke til er bare at noen kaffedyrkere ikke kan finne noe utkomme ved den lavere prisen. Den økte produksjonen av sko til en lavere kostnad som en ny maskin fører med seg blir glemt; det som blir sett er en gruppe menn og kvinner som blir kastet ut i arbeidsløshet. Alt dette er vel og bra — det er i virkeligheten av største viktighet for en full forståelse av problemet at disse gruppenes vanskeligheter blir erkjent, at de blir be­handlet med sympati, og at vi prøver å finne ut om ikke noe av den vinningen dette særlige fremskrittet gir kan brukes til å hjelpe ofrene til å finne en pro­duktiv rolle et annet sted.

Men det er aldri noen løsning å gjennomsøke en vilkårlig begrensning av tilgangen, å hindre nye opp- finnelser og oppdagelser, eller å gi folk støtte til å fortsette å yte tjenester som har mistet sin verdi. Likevel er dette hva verden gjentagne ganger har forsøkt å gjøre ved beskyttelsestoller, ved å ødelegge maskiner, ved å brenne opp kaffe, ved tusen restriksjoner. Dette er den vanvittige læren om rikdom ved knapphet.

Det er en lære som alltid kan være riktig for en særskilt gruppe produsenter isolert sett — hvis de kan skape knapphet på den tingen de selv lager og samtidig opprettholde overflod på alt det de må kjøpe. Men det er en lære som alltid er gal for folket. Den kan aldri brukes over hele linjen, for det ville bety økonomisk selvmord.

Og dette er vår lære i dens mest generelle form. For mange ting som ser ut til å være riktige når vi konsentrerer oss om en enkelt økonomisk gruppe viser seg å være illusjoner når alles interesser, like meget som forbrukere som produsenter, taes i be­traktning.

Å se problemet som et hele, og ikke stykkevis og delt: det er den økonomiske vitenskaps mål.

*) George Santayana, Tlie Realm of Truth (1938), side 16.